Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Warsztaty „NewsCafe – Jak zrobiæ dobre wideo dla mediów?”

11.09.2017

Kolejna ods³ona cyklu spotkañ warsztatowych o tematyce content wideo. Zapraszamy wszystkich, którzy w swojej pracy na co dzieñ wykorzystuj¹, tworz¹ lub chc¹ tworzyæ wartoœciowe treœci. Pracowników dzia³ów public relations, marketingu oraz osoby chc¹ce zainteresowaæ media i internautów swoimi tematami.
Przy kawie i ciasteczkach opowiemy o naszych doœwiadczeniach zwi¹zanych z produkcj¹ materia³ów wideo. Jakie treœci s¹ dla mediów interesuj¹ce, na co warto zwróciæ uwagê, a czego unikaæ? Podpowiemy te¿ jak wykorzystaæ nasz serwis informacyjny do kontaktu z mediami, w jaki sposób w³asnorêcznie zamieœciæ newsa i co powinien zawieraæ, by media chêtniej po niego siêga³y.
Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny, wystarczy tylko zapisaæ siê poprzez wydarzenie na Evenea lub wys³aæ do nas maila: dominika.dyjak@newsrm.tv do 19.09
Organizatorem spotkania jest Mulitimedialna Agencja Informacyjna Newsrm.tv

Agenda
9.30-10.00 Prezentacja platformy Newsrm.tv Jak dodawaæ wideo do strony jak je przygotowywaæ? Co siê ogl¹da? Czego szukaj¹ dziennikarze? (Marek Niklaus, Key Account Manager Newsrm.tv)
10.00-10.30 Spotkanie z redakcj¹. Jak zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ nagrania? Co lubi¹ media, a czego nale¿y siê wystrzegaæ ¿eby materia³ zyska³ szeroki zasiêg. Jak zrobiæ dobr¹ setkê? (Edyta Piotrowska, redaktor Newsrm.tv)
10:30-10.45 Techniczna strona nagrywania (£ukasz Zborowski, operator Newsrm.tv)
10.45 Jesteœmy do Waszej dyspozycji w kwestii pytañ dotycz¹cych realizacji materia³ów wideo.