Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Walne Zebrania PIAP w nowej formule zakoñczone sukcesem!

31.05.2017

Dnia 19 maja br. w £¹cku pod P³ockiem Cz³onkowie PIAP tradycyjnie odbyli Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Spotkanie mia³o szczególny charakter, poniewa¿ po Zebraniu Cz³onkowie PIAP mogli po raz pierwszy uczestniczyæ w integracyjnym spotkaniu, ognisku i wspólnej kolacji grillowej, dziêki czemu mogli poznaæ siê i wymieniæ doœwiadczeniami z innymi uczestnikami rynku. Podczas zebrania przyjêto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok oraz udzielono absolutorium Zarz¹dowi za rok 2016. Omówiono i zaakceptowano plan dzia³añ PIAP na 2017/2018 rok. Dyskutowano m.in. o mo¿liwoœci publikacji raz w roku Gazety PIAP w jêzyku angielskim oraz o badaniach bran¿y artyku³ów promocyjnych.

 

Razem z mê¿em jesteœmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Cz³onków PIAP w którym uczestniczyliœmy po raz pierwszy. Mieliœmy mo¿liwoœæ poznaæ innych w³aœcicieli firm cz³onkowskich PIAP, którzy dbaj¹ aby nasza bran¿a gad¿etów, upominków reklamowych, produkcji reklamowej mia³a coraz wiêkszy udzia³ w planowaniu bud¿etów marketingowych w firmach i aby przys³owiowy gad¿et nie by³ spychany do rangi z³o konieczne, które i tak musi byæ na evencie czy spotkaniu firmowym etc. .Spotkanie by³o przeprowadzone profesjonalnie i otwarcie mogliœmy dyskutowaæ nad zagadnieniami, które s¹ wyzwaniem dla naszej bran¿y. Do naszego pozytywnego odbioru  z pewnoœci¹ przyczyni³a siê formu³a wyjazdowa w piêknej okolicy P³ocka (formu³a dwudniowa). Uczestnicy wydarzenia mogli wymieniæ swoje wieloletnie doœwiadczenia w wieczornej czêœci spotkania jak równie¿ podsumowaæ spotkanie przy porannej kawie. Z pewnoœci¹ tego typu formu³a sprzyja zawi¹zywaniu nowych znajomoœci budowaniu relacji z partnerami handlowymi, sprzyja do dzielenia siê doœwiadczeniami i wymiany informacji z bran¿y. Polecam innym firmom  do³¹czenie do kolejnych spotkañ organizowanych przez PIAP i polecam dwudniow¹ formu³ê spotkania – mówi Beata Dobrowolska EBK Reklama, nowy Cz³onek PIAP.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.