Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wakacyjna promocja API.PL laminatorów Ecoroll 1600

05.08.2014

Wakacyjna promocja API.PL laminatorów Ecoroll 1600

 

Do dnia 14 sierpnia w API.PL obowi¹zuj¹ promocyjne ceny wielkoformatowych laminatorów Ecoroll 1600. Urz¹dzenia te s³u¿¹ do zabezpieczania wydruków pigmentowych i solwentowych trzema metodami na zimno, ciep³o i gor¹co. Laminuj¹ jedno- i dwustronne. Szerokoœæ ich pola pracy wynosi 160 cm. S³u¿¹ do zabezpieczania laminatami wydruków m.in. na papierze, folii samoprzylepnej, p³ycie piankowej. Charakteryzuje je prosta konstrukcja, niezawodnoœæ i ³atwa obs³uga.

 

Laminatory Ecoroll 1600 znakomicie sprawdzaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie potrzebne s¹ urz¹dzenia do produkcji nisko- i œrednionak³adowej czyli w agencjach reklamowych, punktach œwiadcz¹cych us³ugi fotograficzne i ksero.

Oferta promocyjna dotyczy trzech modeli Ecoroll:

– Ecoroll 1600 z jednym wa³kiem grzewczym do pracy na zimno i gor¹co

– Ecoroll 1600 II WARM z jednym wa³kiem grzewczym do pracy na zimno i ciep³o

– Ecoroll 1600 K WARM z jednym wa³kiem grzewczym, wskaŸnikiem ciœnienia do pracy na zimno i ciep³o.

 

Szczegó³y oferty s¹ dostêpne w dziale handlowym API.PL www.api.pl