Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wachlarz Clipy

14.06.2017

Nowoœæ 2017. Jeœli poszukujesz ciekawej formy promocji „Wachlarz Clipy” bêdzie idealnym rozwi¹zaniem.
Mo¿na drukowaæ na nim ró¿norodny przekaz zarówno powa¿ny, czy tradycyjny jak i zabawny. Forma tego wachlarza reklamowego pozwala zamieœciæ na nim logo lub inny przekaz reklamowy w pe³nym kolorze.
Poliester z jakiego wykonany jest wachlarz to wysokiej jakoœci materia³, drukowany metod¹ sublimacji, w korzystnej cenie.
Wachlarz wa¿y 14 g, jego ko³nierz wewnêtrzny wykonany jest ze stali co zmniejsza zginanie krêgu do 10 cm œrednicy.
Pakowany jest w etui, które mo¿e byæ równie¿ zadrukowane z logo firmy, a tym samym dalej s³u¿yæ jako noœnik reklamowy, kiedy wachlarz jest z³o¿ony.
www.clipy.com