Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

W jakoœci HD ¿ycie jest piêkniejsze

07.01.2016

Przeformu³owawszy zasady rz¹dz¹ce procesem druku sublimacyjnego na polibawe³nie poprzez wprowadzenie na rynek w 2014 r. koszulki HD T, firma Russell po raz kolejny zmienia przysz³oœæ odzie¿y promocyjnej i korporacyjnej, wprowadzaj¹c do kolekcji ca³kiem nowe fasony koszulek HD


Poszerzywszy w ubieg³ym roku gamê kolorów, w jakich dostêpna jest koszulka HD T z klasycznym dekoltem, w roku 2016 firma idzie jeszcze dalej, wprowadzaj¹c do kolekcji nowe fasony: T-shirty z dekoltem w szpic oraz z d³ugim rêkawem, w wersji damskiej i mêskiej. I na tym nie koniec – firma dostrzeg³a tak¿e znaczenie w³¹czenia do kolekcji koszulek dla dziewcz¹t raz ch³opców i wprowadzi³a do gamy szeœæ nowych fasonów w rozmiarach junior-nastolatek.


Hayley Penfield z firmy Russell informuje: – Opinie, jakie otrzymaliœmy od klientów od momentu wprowadzenia na rynek koszulki HD T by³y niezwykle pozytywne. Technologia, jak¹ stosujemy do produkcji tej gamy koszulek pozwala klientom na tworzenie wzorów, których drukowanie wczeœniej by³o po prostu niemo¿liwe. Wysokiej jakoœci, miêkka w dotyku tkanina w po³¹czeniu z subtelnymi elementami kroju i wykoñczenia, modny fason oraz dostêpna teraz wersja dziewczêca i ch³opiêca sprawiaj¹, ¿e gama koszulek HD T jest po prostu skazana na sukces.


Wszystkie 12 fasonów wchodz¹cych w sk³ad kolekcji dostêpnych jest w 10 atrakcyjnych kolorach: bia³ym (155 g/m²) oraz dziewiêciu kolorach melan¿owych: srebrzystym, niebieskim, fioletowym, czerwonym, ró¿owym, szarym, zielonym, ¿ó³tym i koralowym.


Pierwszorzêdnej jakoœci polibawe³niana mieszanka (65% poliestru i 35% bawe³ny czesanej „ringspun”), z której wykonane s¹ koszulki, pozwala cieszyæ siê zaletami obu tkanin i sprawia, ¿e s¹ one jedwabiste i niezwykle miêkkie w dotyku, a dopasowany krój koszulki spodoba siê wszystkim tym klientom, którym zale¿y na modnym i nowoczesnym wygl¹dzie.


Kluczow¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ koszulki HD T od konkurencji jest oczywiœcie to, ¿e œwietnie przyjmuj¹ one wszelkie nadruki – na takie w³aœnie koszulki czeka³ rynek druku sublimacyjnego. Druk sublimacyjny to szybka i tania technika pozwalaj¹ca uzyskaæ wy¿szej jakoœci, trwalszy obraz, który nie blaknie, nie schodzi, nie pêka ani siê nie spiera. Koszulka HD obala zasadê, ¿e druk sublimacyjny mo¿na wykonywaæ wy³¹cznie na bia³ych tkaninach sk³adaj¹cych siê w 100% z poliestru.


Co wiêcej, koszulka HD T œwietnie nadaje siê do wszelkiego rodzaju technik nadrukowywania, niezale¿nie od tego, czy jest to sitodruk, technika bezpoœredniego nadruku cyfrowego DTG czy transfer termiczny. W naszej nowej broszurze, „HD T”, znajduj¹ siê liczne przyk³ady sposobów ³atwego i szybkiego tworzenia oryginalnych i piêknych wzorów oraz motywów dekoracyjnych.


Karczek ka¿dej koszulki HD T ³atwo jest tak¿e opatrzyæ w³asnym znakiem lub napisem, poniewa¿ metka firmowa ma teraz formê zdejmowanej nalepki, któr¹ mo¿na w razie potrzeby usun¹æ, co sprawia, ¿e koszulki te idealnie nadaj¹ siê do sprzeda¿y detalicznej, a tak¿e do zastosowañ w bran¿y turystycznej i podczas imprez okolicznoœciowych.

 

Gama mêska koszulek HD T dostêpna jest w rozmiarach XS-2XL, a damska w rozmiarach XS-XL. Niedawno wprowadzone do kolekcji fasony dziewczêce i ch³opiêce dostêpne s¹ w rozmiarach od 5 do 14 roku ¿ycia.

 

www.russelleurope.com