Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

W centrum uwagi firmy Paul Stricker S.A. jest sta³e podnoszenie jakoœci obs³ugi naszych klientów

08.09.2014

Szanowni Klienci,

 

W centrum uwagi firmy Paul Stricker S.A. jest sta³e podnoszenie jakoœci obs³ugi naszych klientów.

Pragniemy poinformowaæ, ¿e od 01.09.2014 zaczyna dzia³aæ w Polsce magazyn wzorów! Jesteœmy pewni, ¿e krótkie terminy dostaw i lokalne koszty transportu znacznie podnios¹ atrakcyjnoœæ naszej oferty.  

Nastêpnym krokiem potwierdzaj¹cym wzrost zaanga¿owania firmy Stricker w Polsce, jest wzmocnienie naszego lokalnego biura. Do polskiego zespo³u Stricker’a do³¹cza Pani Magdalena Grzeszczuk, która jest odpowiedzialna za realizacjê zamówieñ oraz magazyn wzorów. Komunikacja z nami jest jeszcze ³atwiejsza!

Magdalena Grzeszczuk

Account Manager

magda@stricker-europe.com

 

Korzystaj¹c z okazji, pragniemy zwróciæ Pañstwa uwagê na ofertê nadruków i kolekcjê Œwi¹teczn¹.

Ju¿ od dzisiaj dostêpny jest katalog Xmas2014 – unikalna oferta produktów Œwi¹tecznych! SprawdŸ na www.stricker-europe.com i przekonaj siê, ¿e mamy wszystko co potrzebne do spe³nienia oczekiwaæ Twoich klientów.

 

¯yczymy sukcesów i zapraszamy do wspó³pracy

Pawe³ Grzeszczuk

+48 796 179 341

pawel@stricker-europe.com