Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

VIVE! drugie ¿ycie tkanin. Torba za torbê na Slow Weekendzie

24.05.2017

10 i 11 czerwca, podczas warszawskiej edycji Slow Weekendu w Soho Factory, powstanie strefa edukacyjna Fundacji WWF Polska oraz VIVE Group – „VIVE! Drugie ¿ycie tkanin”. Ka¿dy kto przyniesie do strefy torbê u¿ywanych tekstyliów otrzyma now¹ torbê na ramiê z kolekcji „Adaptacja” Mariusza Przybylskiego, która wyprodukowana zosta³a wy³¹cznie z materia³ów pochodz¹cych
z recyklingu oraz bez zu¿ycia wody. Dodatkowo na odwiedzaj¹cych czekaæ bêd¹ atrakcje edukacyjne zwi¹zane z recyklingiem tekstyliów, wystawa uszytej z recyklingowych tkanin kolekcji
– „Transplantacja” autorstwa Mariusza Przybylskiego oraz warsztaty DIY nie tylko dla najm³odszych.


Strefa „VIVE! Drugie ¿ycie tkanin” to kolejny z efektów wspó³pracy Fundacji WWF Polska oraz VIVE Group. Projekt promuje ideê nadawania drugiego ¿ycia u¿ywanym tekstyliom oraz ochronê zasobów wodnych, która jest bezpoœrednio zwi¹zana z recyclingiem tkanin. Dziêki niemu mo¿na zaoszczêdziæ tysi¹ce litrów wody. Goœcie strefy bêd¹ mogli osobiœcie doœwiadczyæ jak potrzebny i prosty jest cykl nadawania drugiego ¿ycia tkaninom. Wspólne dzia³ania WWF Polska i VIVE Group wpisuj¹ siê w œwiatowy trend 3R – Reduce, Reuse, Recycle.

REDUCE. Torba za torbê – oddaj u¿ywane

Odwiedzaj¹cy, którzy przyjd¹ na Slow Weekend i przynios¹ torbê u¿ywanych tekstyliów otrzymaj¹ w zamian torbê z kolekcji Mariusza Przybylskiego „Adaptacja”, wykonan¹ z przetworzonych tekstyliów. Ka¿da taka torba symbolicznie oszczêdza 2600 litrów wody – jest to iloœæ potrzebna do wyprodukowania torby
z konwencjonalnej, niecertyfikowanej bawe³ny podobnej wielkoœci. U¿ywane tekstylia bêdzie mo¿na oddaæ do jednego z 6 kontenerów rozstawionych na terenie targów i udaæ siê do strefy „VIVE! Drugie ¿ycie tkanin”
w ³¹czniku hal 15 i 16 z voucherem, który pozwoli odebraæ w zamian modn¹ eco- torbê.  

REUSE. Drugie ¿ycie ubrañ gwiazd

Do nadania drugiego ¿ycia swoim ubraniom zachêcone zosta³y równie¿ znane polskie gwiazdy, które przeka¿¹ swoje ubrania na aukcjê charytatywn¹, z której dochód zostanie przekazany na programy ochrony przyrody WWF Polska. Ubrania te bêdzie mo¿na ogl¹daæ tylko w czasie Slow Weekend w strefie „VIVE! Drugie ¿ycie tkanin” w godzinach 11:00-19:00. Licytacja ruszy 10 czerwca na  stronie charytatywni.allegro.pl.

RECYCLE. Zobacz jak mo¿na przetworzyæ

W strefie odbêd¹ siê równie¿ warsztaty DIY, gdzie baz¹ prac bêd¹ u¿ywane tekstylia i materia³y powsta³e
w procesie recyklingu. Przez dwa dni bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej o zastosowaniu ekologicznych tkanin, przerabiaæ je i nadawaæ im nowe ¿ycie. Inspiracj¹ do tworzenia bêdzie pokaz kolekcji Mariusza Przybylskiego „Transplantacja” – stworzonej z materia³ów przetworzonych z niepotrzebnych swetrów, spodni czy spódnic, których nikt ju¿ nie potrzebowa³. Ca³y proces powstawania kolekcji zosta³ uwieczniony na zdjêciach i filmie, które równie¿ zostan¹ zaprezentowane goœciom.

WWF Polska oraz Grupa VIVE dla przyrody

Grupa VIVE,  zajmuj¹ca siê recyklingiem tekstyliów, wspiera Fundacjê WWF Polska m.in. w programach ochrony Morza Ba³tyckiego i polskich rzek. Organizatorzy zaplanowali w strefie  wystawê fotografii poœwiêcon¹ Ba³tykowi i polskim rzekom, aby podkreœliæ, ¿e oddaj¹c, przetwarzaj¹c tekstylia Polacy maj¹ realny wp³yw na ochronê polskiej przyrody. Wspieraj¹c recycling tekstyliów nie tylko oszczêdzamy wodê, ale tak¿e zmniejszamy swój negatywny wp³yw na œrodowisko, poprzez ograniczenie zu¿ycia energii potrzebnej do wyprodukowania nowych surowców, redukcjê emisji gazów cieplarnianych oraz minimalizowanie liczby odpadów.

Slow Weekend #7 – Lato! odbêdziê siê 10 i 11 czerwca w Soho Factory, przy ul. Miñskiej 25
w Warszawie. Sekcja „VIVE! Drugie ¿ycie tkanin” bêdzie dostêpna w ³¹czniku miêdzy halami 15 i 16. Zapraszamy!

Kontakt dla mediów:
 
First Aid Communication: Olga Walentynowicz, @: Olga@first-aid.com.pl, k: 791 398 282
VIVE Group: Ewelina Rozpara, @: Ewelina.Rozpara@vive.com.pl

Wiêcej informacji:
www.wwf.pl
www.textileupcycling.pl
www.vivegroup.pl
www.slowweekend.pl