Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Viva Plus – Firma Roku 2015

28.04.2016

Firma Viva Plus jest w³aœcicielem wiod¹cej na rynku reklamowym marki Viva Pens.

 

Ten rok okaza³ siê wyj¹tkowy, poniewa¿ nasza ponad dwudziestoletnia dzia³alnoœæ zosta³a w szczególny sposób doceniona. Otrzymaliœmy Nagrodê Gospodarcz¹ Prezydenta Miasta Bytomia – Firma Roku 2015 dla najlepszych przedsiêbiorców.

 

To zaszczytne wyró¿nienie uhonorowa³o pracê w³o¿on¹ w rozwój firmy. Za cel przyjêliœmy sta³e
wdra¿anie innowacyjnych technologii, co mamy nadziejê przyczyni siê do kolejnych sukcesów firmy i pozwoli m.in. na systematyczne rozszerzanie dzia³alnoœci biznesowej, charytatywnej oraz wzrost zatrudnienia, co z pewnoœci¹ bêdzie mia³o swój udzia³ w rozwoju naszego miasta.

 

www.vivaplus.pl; www.vivapens.eu