Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

VIII edycja spo³ecznej kampanii edukacyjnej „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

05.10.2016

We wrzeœniu ruszy³a VIII ju¿ edycja edukacyjnego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, skierowanego do uczniów klas I szkó³ podstawowych, a tak¿e ich rodziców i nauczycieli. Ma on na celu edukowanie dzieci w zakresie w³aœciwych postaw zwi¹zanych z bezpiecznym zachowaniem w szkole, w domu, na drodze, a tak¿e w czasie wypoczynku, czy korzystania z Internetu.

Akademia Bezpiecznego Puchatk  to najwiêkszy program o tematyce bezpieczeñstwa skierowany do I klas szkó³ podstawowych w ca³ej Polsce. Organizowany jest z inicjatywy firmy Maspex, przy wspó³udziale Wydzia³u ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura  Prewencji  Komendy G³ównej Policji oraz Wydzia³u ds. Profilaktyki wRuchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy G³ównej Policji. Do tej pory, w ci¹gu ostatnich 7 lat, wziê³o w nim udzia³ ponad   milion dzieci.

Patronem Honorowym akcji jest Komendant G³ówny Policji oraz Kuratoria Oœwiaty.

Dzia³ania komunikacyjne bêd¹ realizowane w prasie, Internecie i radiu. We wspó³pracy z ekspertami powstanie tak¿e specjalny cykl artyku³ów edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli.

Za obs³ugê programu odpowiada agencja Michael Bridge Communication.

Wiêcej informacji o akcji na stronie: www.akademiapuchatka.pl