Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Uwolnij swoje kolory z Fruit of the Loom

24.11.2014

Nowy 116-stronicowy katalog odzie¿y Fruit of the Loom 2015 jest teraz wiêkszy i bardziej przejrzysty. Aby przekonaæ Was do naszej idei„uwolnienia swoich kolorów” nowy katalog zawiera dynamiczne lifestyle’owe zdjêcia przedstawiaj¹ce wszystkie 103 modele odzie¿y Fruit of the Loom oraz kilka zmian uk³adu graficznego, dziêki którym znalezienie tego, czego szukasz, bêdzie jeszcze ³atwiejsze.

Czêœæ „Nowoœci od Fruit” znajduj¹ca siê na pierwszej stronie katalogu przedstawia nowe produkty na rok 2015. Jedn¹ z najciekawszych nowoœci w tym roku jest kolekcja rewolucyjnych T-shirtów Sofspun® (100% bawe³ny). Fasony dla mê¿czyzn i kobiet wprowadzono do sprzeda¿y w Wielkiej Brytanii i Niemczech ju¿ w lipcu 2014 r. Kolekcja nie tylko pojawia siê w informatorze po raz pierwszy, ale jest ju¿ tak¿e dostêpna w ca³ej Europie w wersji dla pañ i panów oraz dzieci i nastolatek. Wprowadzono tak¿e trzy nowe fasony bluz mêskich z serii Lightweight (nieczesana bawe³na, 240 gm/m²) – bluza Set-In, bluza Zip Neck z zapiêciem na suwak pod szyj¹ oraz bluza rozpinana Sweat Jacket. S¹ one idealnym uzupe³nieniem bie¿¹cej oferty odzie¿y mêskiej, damskiej i dzieciêcej.

 

Fruit of the Loom to marka pe³na kolorów, o czym œwiadcz¹ przede wszystkim jej T-shirty Original, których gama kolorystyczna na 2015 rok wzbogacona zosta³a o dziewiêæ nowych kolorów, m.in. fuksjê, fiolet i lemonkowy. Nowe kolory pojawiaj¹ siê tak¿e w kolekcji mêskich i damskich koszulek polo (Premium i Lady-Fit Premium Polo), co oznacza, ¿e te dwa fasony mog¹ siê teraz pochwaliæ spójn¹ palet¹ a¿ 22 kolorów. Mêskie koszulki Polo 65/35 dostêpne s¹ od teraz w dwóch nowych wiêkszych rozmiarach: 4XL i 5XL.

Nowy katalog jest ³atwy w u¿ytkowaniu i posiada przydatny próbnik kolorów na wewnêtrznej stronie tylnej ok³adki. Ulepszone zosta³o wprowadzone w ubieg³ym roku oznaczenie kolorami poszczególnych kategorii odzie¿y: bluzy zosta³y wyraŸnie podzielone na Classic, Lightweight i Premium, tak wiêc wybór odpowiedniego modelu na podstawie koloru, cech kluczowych i zalet jest jeszcze prostszy. Pomocny okazaæ siê mo¿e umieszczony na koñcu katalogu „Przewodnik po bluzach”, w którym znajdziesz wyszczególnione ró¿nice miêdzy trzema modelami bluz.

 

Fruit of the Loom jest niezmiernie dumny ze swoich dzia³añ produkcyjnych a tak¿e polityki w kwestiach etyki, praktyk zawodowych oraz œrodowiska. Z tego wzglêdu katalog zawiera strony poœwiêcone informacjom na temat marki, w tym najnowsze fakty na temat fabryki Fruit of the Loom w Maroku, informacje potwierdzaj¹ce spe³nianie standardów etycznych i œrodowiskowych oraz szczególne w³aœciwoœci produktów.

Egzemplarze nowego katalogu dostêpne s¹ u lokalnego dystrybutora lub w lokalnym Biurze Obs³ugi Klienta Fruit of the Loom. Na stronie internetowej firmy dostêpna bêdzie tak¿e wersja elektroniczna katalogu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, skontaktuj siê z nami: Tel: +49 631 35 31 878 Email: service@fotlinc.com Website: www.fruitoftheloom.pl