Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Uwaga na Expo-Guide – podstawowe informacje, jak siê broniæ

26.09.2013

Dane kontaktowe:

Commercial Online Manuals S de RL de CV,
Mariano Escobedo 752 – 9
Col. Nueva Anzures
Mexico D.F. 11590
info@expo-guide.com
www.expo-guide.com

„Firma” ta, powo³uj¹c siê na wspó³pracê czy wrêcz reprezentacjê du¿ych jednostek targowych, wprowadzaj¹c w b³¹d potencjalnych klientów oraz nak³ania ich do odes³ania „darmowego” formularza z aktualizacj¹ swoich (to znaczy wystawców) danych. Jeœli formularz zostanie odes³any, firma zaczyna naliczaæ ogromne kwoty za „darmowy wpis” i przesy³a do swoich ofiar liczn¹, sprawiaj¹c¹ pozory oficjalnej, korespondencjê.

Oto przyk³ad formularza „darmowej aktualizacji danych” oraz listu przewodniego napisanego w pokrêtny, niejasny sposób – wiele osób wogóle nie czyta tego listu, co powoduje jeszcze wiêksze przekonanie, ¿e aktualizacja rzeczywiœcie jest darmowa.

EXPO GUIDE jak siê broniæ

EXPO GUIDE jak siê broniæ

Co wprowadza w b³¹d?

W liœcie dostajesz informacjê, ¿e dane z formularza przedstawiaj¹ informacje które ju¿ s¹ w bazie. Zostajesz poproszony o dokonanie korekty tego co jeszcze siê nie zgadza (UWAGA ! CELOWO UMIESZCZAJ¥ B£ÊDNE DANE ABY SK£ONIÆ CIÊ DO ICH POPRAWY). Zostajesz poinformowany ¿e po dokonaniu tych zmian Twój DARMOWY wpis zostanie zaktualizowany. I nastêpne zdanie, które tak na prawdê przeczy temu wczeœniejszemu: jeœli chcesz dokonaæ p³atnego wpisu, u¿yj za³¹czonego formularza.

A co widzimy na formularzu? Ano jasno, wyt³uszczone informacje ¿e: ten formularz s³u¿y tylko do wprowadzenia poprawek oraz „umieszczenia indywidualnego wpisu” – czym jest indywidualny wpis – tutaj jeszcze tego nie wiesz.

Zauwa¿ równie¿, ¿e w piœmie przewodnim pokrêtnie EXpo Guid próbuje wyjaœniæ, i¿ nie jest zwi¹zane w jakikolwiek sposób z organizacjami targowymi, podszywaj¹c siê tymczasem pod INSTRUMENTATION SCOTLAND (akurat w tym przypadku).
JEŒLI OTRZYMASZ TAKI FORMULARZ, W ¯ADNYM WYPADKU NIE NALE¯Y GO ODSY£AÆ.

Dobrze, co robiæ jeœli odes³a³eœ?

Po oko³o 4 tygodniach zaczynasz otrzymywaæ pisma i faktury. Oto one:

 

EXPO GUIDE jak siê broniæ

Oczywiœcie serdecznie Ci dziêkuj¹ i zacieraj¹ ju¿ rêce. Oto i pierwsze faktura:

EXPO GUIDE jak siê broniæ

Oraz ¿ebyœ nie mia³ problemów z p³aceniem i nie musia³ o tym pamiêtaæ, Expo Guide przesy³a Ci jeszcze taki s³odki formularzyk:

EXPO GUIDE jak siê broniæ

 

Co robiæ?
 

Nie p³aciæ !

Przes³aæ LISTEM POLECONYM odpowiedŸ na pierwsze pismo zawieraj¹c¹ informacjê, i¿ formularz zosta³ podpisany przez pomy³kê. Zostaliœcie wprowadzeni w b³¹d. Przyk³ad pisma jest tutaj.

Jedni radz¹ aby korespondencjê trzymaæ, inni aby im odsy³aæ, jeszcze inni aby wyrzucaæ.
Od momenu wys³ania powy¿szego pisma NIE wysy³amy wiêcej korespondencji do Expo-Guide.

Dostaniesz szereg „oficjalnych” pism informuj¹cych i¿: jest to ostatnie wezwanie do zap³aty, jest to drugie ostatnie wezwanie do zap³aty, jest to ostatnie z ostatniego wezwania do zap³aty, jest to s¹dowe wezwanie do zap³aty, jest to znowu kolejny wezwanie do zap³aty itp itd. Ka¿de pismo wygl¹da groŸnie (czerwone litery, czerwony formularz), profesjonalne sformu³owania. NIE DAJ SIÊ ZWIEŒÆ !!!! To tylko gra na Twojej psychice ! Czekaj¹ a¿ siê z³amiesz i w koñcu mo¿e zap³acisz.