Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

UPOMINKI REKLAMOWE ROSN¥ W SI£Ê – WYNIKI IV EDYCJI BADANIA PIAP

30.06.2015

UPOMINKI REKLAMOWE ROSN¥ W SI£Ê – WYNIKI IV EDYCJI BADANIA PIAP „POSTRZEGANIA UPOMINKÓW REKLAMOWYCH”

 

82,93% marketerów wykorzystuje upominki reklamowe do kszta³towania wizerunku !
S¹ postrzegane jako drugi najtañszy a zarazem najskuteczniejszy noœnik promocji. Maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie wizerunku firmy lub marki, a ich jakoœæ (nie cena!) sta³a siê najwa¿niejszym kryterium wyboru. Mowa o gad¿etach reklamowych, które nadal zajmuj¹ wysok¹ pozycj¹ w strategiach marketingowych firm. Œwiadcz¹ o tym wyniki IV edycji badania postrzegania upominków reklamowych przez klienta koñcowego, przeprowadzone w bie¿¹cym roku przez Polsk¹ Izb¹ Artyku³ów Promocyjnych.


W bud¿etach stabilizacja

Przeprowadzone po raz kolejny przez PIAP badanie potwierdza szereg pozytywnych tendencji, które mo¿na obserwowaæ w bran¿y. Jedn¹ z nich jest na pewno stabilizacja sektora reklamowego, której Ÿród³em jest równowaga gospodarcza. Uspokojenie na rynku widaæ ju¿ od 2014 roku – a¿ 42,5% respondentów potwierdza wzrost wydatków na marketing w porównaniu z rokiem wczeœniejszym, tyle samo wskazuje stabilizacjê bud¿etów reklamowych na takim samym poziomie jak w roku 2013. Podobn¹ równowagê widaæ na p³aszczyŸnie deklarowanej wysokoœci bud¿etu na reklamê BTL. W 2015 roku nadal 14,63% respondentów potwierdza dysponowanie bud¿etem powy¿ej 100 000 z³ (tyle samo w 2014r.), nieznacznie natomiast wzros³a liczba marketerów z bud¿etem 20 000 – 50 000 z³ – z 21,95% na 29,27%. To na pewno dobra prognoza nie tylko dla rynku upominków biznesowych, ale dla ca³ej bran¿y reklamowej.

 

Dobra cena i skutecznoϾ

W³aœciwy stosunek ceny do skutecznoœci jest jednym z kryteriów dobrze zaplanowanej kampanii. Internet od lat stoi na podium – wed³ug badania PIAP a¿ 63,41% ankietowanych uwa¿a, ¿e jest to tani i skuteczny œrodek promocji. Tu¿ za nim plasuj¹ siê gad¿ety reklamowe, które 24,39% badanych marketerów uwa¿a za najefektywniejsze w relacji do ceny.

A¿ 70,73% osób odpowiedzialnych za bud¿ety reklamowe potwierdza skutecznoœæ upominków. To bardzo dobry wynik, który œwiadczy o silnej pozycji gad¿etów reklamowych. Co istotne a¿ 82,93% badanych wykorzystuje je do kszta³towania pozytywnego wizerunku firmy i utrwalania œwiadomoœci marek. To bardzo wa¿na tendencja, poniewa¿ pokazuje jak silne jest psychologiczne znaczenie upominków w relacjach biznesowych.

 

Przede wszystkim jakoϾ

Najwa¿niejszym kryterium wyboru upominków reklamowych jest ich jakoœæ (68,29%). Tu za ni¹, decyduj¹cymi czynnikami s¹ wygl¹d (65,85%) oraz cena (63,41%). Poniewa¿ klienci s¹ œwiadomi wp³ywu materia³ów reklamowych na wizerunek firmy, s¹ sk³onni zap³aciæ wiêcej za produkt wy¿szej klasy. Tu warto zaznaczyæ, ¿e ta proporcja zmieni³a siê w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2014 r. dla wiêkszoœci marketerów decyduj¹cym faktorem wyboru by³a cena .

 

W czo³ówce najczêœciej wybieranych upominków biznesowych s¹ artyku³y piœmiennicze (63,41%), kalendarze (60,98%) oraz artyku³y biurowe (53,66%). W dalszej kolejnoœci respondenci wskazali torby i opakowania (48,78%) i s³odycze reklamowe (41,46%).

Wydarzeniami najbardziej aktywizuj¹cym do zakupu gad¿etów promocyjnych s¹ targi (58,54%), okres œwi¹t (51,22%) oraz organizacja eventów (39,02%). Upominki najczêœciej trafiaj¹ do kontrahentów oraz s¹ wykorzystywane podczas akcji promocyjnych. Ankietowani przyznaj¹, ¿e odbiorcami gad¿etów zwykle s¹ nowi klienci (68,29%), ale tak¿e ci stali (63,41%) oraz strategiczni (51,22%).

Badanie przeprowadzone przez PIAP po raz kolejny udowodni³o, ¿e polska marka produktów promocyjnych jest ceniona przez osoby zarz¹dzaj¹ce bud¿etami reklamowymi.

 

To ju¿ czwarte badanie PIAP

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych przeprowadzi³a badanie postrzegania upominków reklamowych przez klienta koñcowego ju¿ po raz czwarty. – Postaw¹ funkcjonowania na rynku jest jego dobra znajomoœæ, a bez sondowania opinii klientów koñcowych trudno jest uk³adaæ prognozy dla bran¿y reklamowej – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP – To odbiorca koñcowy kreuje trendy, warto wiêc trzymaæ rêkê na pulsie i sprawdzaæ jakie determinanty kieruj¹ wyborami klientów, co jest dla nich decyduj¹ce, jakie czynniki mog¹ wyznaczaæ kierunek rozwoju naszej bran¿y.

Mamy nadziejê, ¿e kolejne badanie przeprowadzone przez PIAP stanie siê dla Pañstwa nie tylko Ÿród³em wiedzy o rynku ale tak¿e inspiracj¹.

Badanie PIAP zosta³o przeprowadzone w okresie kwiecieñ-czerwiec 2015 za poœrednictwem systemu ankietowego paxonta.com. Badanie skierowane by³o do klientów koñcowych przede wszystkim dyrektorów dzia³ów marketingu, osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za bud¿ety reklamowe zarówno du¿ych korporacji jak i ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W badaniu udzia³ wziê³o 361 respondentów.

 

WYNIKI IV EDYCJI BADANIA PIAP 2015

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426