Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Upominki œwi¹teczne dla kontrahentów i pracowników – trendy na rynku.

29.10.2013

Upominki œwi¹teczne dla kontrahentów i pracowników – trendy na rynku.


Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to szczególny czas, w którym tradycj¹ sta³o siê wrêczanie upominków najbli¿szym osobom, kontrahentom i pracownikom. Warto przemyœleæ sprawê wyboru i zakupu upominków z du¿ym wyprzedzeniem, zw³aszcza upominków dla kontrahentów i pracowników.

Prezent, upominek œwi¹teczny powinien sprawiæ radoœæ osobie obdarowanej i utrwaliæ siê w jej pamiêci na d³u¿szy okres, tym bardziej ¿e wrêczany jest jako wyraz uznania dla danej osoby, jak równie¿ podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê.

Agencje reklamowe przeœcigaj¹ siê w tego typu pomys³ach przygotowuj¹ dla swoich klientów co roku bardzo atrakcyjn¹ ofert¹ upominków œwi¹tecznych równie¿ z logo klienta.

W przypadku upominków dla kontrahentów i pracowników warto dokonaæ znakowania upominku swoim logotypem , ten zabieg rzuca pozytywne œwiat³o na firmê obdarowuj¹c¹.

Kto nie chcia³by w tym szczególnym okresie otrzymaæ od swojego kontrahenta czy pracodawcy piêknego d³ugopisu, kalendarza, portfela, kubka, pendriva czy innego pomys³owego gad¿etu typowo œwi¹tecznego.

W tym przypadku wa¿n¹ kwesti¹ przy wyborze upominku staje siê jakoœæ produktu.
Nikt przecie¿ nie chcia³by otrzymaæ upominku pozbawionego walorów estetycznych i u¿ytkowych. Ciê¿ko jest trafiæ równie¿ w gusta wszystkich osób obdarowanych , dlatego warto w tym wypadku skorzystaæ z porad specjalistów czyli agencji reklamowych, dla których dobór upominków to chleb powszedni.

Jakie s¹ trendy na rynku upominków œwi¹tecznych zapytaliœmy samych ekspertów w tej dziedzinie- reprezentantów agencji reklamowych Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Dominuj¹cym od kilku lat trendem w  tematyce upominków œwi¹tecznych s¹    kosze œwi¹teczne, o coraz bardziej wyrafinowanych smakach ,oryginalnych sk³adnikach  , kosze  dla kobiet i mê¿czyzn, produkty markowe, skórzane, zestawy porcelany, unikatowe kosmetyki i bi¿uteria.
Now¹ tendencj¹ ,któr¹ zauwa¿amy jest  ogromna dba³oœæ o estetykê  ich opakowania oraz delikatne, wyrafinowane  akcenty dekoracyjne.  Nadal jednak najwiêksza popularnoœci¹ ciesz¹ siê produkty wykonane w³asnorêcznie  przez pracownie artystyczne, maj¹ one charakter niepowtarzalny i unikatowy : rêcznie malowane bombki ,wypiekane pierniczki, witra¿e, oryginalne stroiki ,koronkowe serwetki, rzeŸby, grafiki, œwieczniki, wazony., rêkodzie³a sztuki artystycznej lub u¿ytkowej ,kolekcje  dzie³ sztuki ,ksi¹¿ki bibliofilskie.

 

Poprzez personalizacjê  prezentu  œwi¹tecznego sygnalizujemy  indywidualny stosunek do odbiorcy, nadajemy  mu cechê wyj¹tkowoœci, nieprzypadkowoœci, ukierunkowanego dzia³ania. Dyskretny grawer ,t³oczenie imienia i  nazwiska  lub tylko inicja³y zdecydowanie zwiêkszaj¹ atrakcyjnoœæ naszego upominku czyni¹c go  bardziej wartoœciowym w oczach naszych partnerów – Joanna Warkocka BTL Forms

Obecnie na rynku istniej¹ dwa nurty preferencji klienta w zakresie zakupu upominków œwi¹tecznych. Pierwszy – „tradycyjnie coœ s³odkiego” . Drugi – przewa¿aj¹cy, gdzie kupuj¹cy przy wyborze g³ównie kieruje siê praktycznoœci¹ produktu. Wówczas jedynym elementem nadaj¹cym charakter œwi¹teczny jest opakowanie –Rafa³ Fidziñski Start Prezent s.c.

Niezwykle siln¹ tendencj¹ obserwowan¹ przez nas w bie¿¹cym sezonie jest poszukiwanie œwi¹tecznych upominków „z najwy¿szej pó³ki”. Coraz wiêcej firm decyduje siê na gad¿ety ekskluzywne, jako najskuteczniejsz¹ metodê wyró¿nienia spoœród konkurencji.
Nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê: personalizowana bi¿uteria bursztynowa, zegarki z autorskimi tarczami, galanteria skórzana, czy markowe zestawy piœmiennicze
– Edyta Lisowska EBLIS B&L.

 

Moja firma proponuje klientom jako upominek œwi¹teczny produkty przede wszystkim u¿yteczne, ciep³e i smaczne. U¿yteczne i bardzo modne w tym sezonie s¹ akumulatory zewnêtrzne – Power Banki. To akumulatory litowo-jonowe o ro¿nej pojemnoœci mAh. Kompatybilne ze wszystkimi urz¹dzeniami zasilanymi przez port USB oraz z urz¹dzeniami dzia³aj¹cymi na Androidzie i Ios-rewelacyjny gad¿et. Proponujemy równie¿ ogrzewacze do r¹k, smaczne prezenty. Oprócz standardowych czekoladowych choinek, reniferów i win proponujemy pierniki z polew¹ jako logo, mo¿emy umieœciæ has³o, logo firmy, cokolwiek klient sobie za¿yczy – mówi Monika Lewandowska GADGET ADVERTISING IDEAS.

 

Kilka lat temu zacz¹³em proponowaæ klientom œwi¹teczne zestawy podarunkowe. Moi stali klienci bardzo je sobie ceni¹. Ich wyj¹tkowoœæ polega na tym, ze nie proponuje gotowego zestawu, których na rynku s¹ setki. Komponuje je wg. indywidualnych ustaleñ proponuj¹c produkty nietuzinkowe i oryginalne– Grzegorz Æwikliñski S Pro .

 Trendy na rynku upominków korporacyjnych, nie zmieniaj¹ siê tak szybko.  Zw³aszcza w przypadku upominków œwi¹tecznych wiele zale¿y od etykiety biznesowej, a tak¿e ustalonych relacji czy zasad w danej firmie. Sprawdzonym upominkiem dla pracowników s¹ kosze produktowe, w których mo¿na znaleŸæ smako³yki lub/i trunki najlepszych na rynku firm. W przypadku upominków dla pracowników wy¿szego szczebla: managerów, dyrektorów czy samych w³aœcicieli korporacji najlepszym rozwi¹zaniem s¹ praktyczne i jakoœciowe upominki znanych marek:  skórzane torby na laptopy, organizery, pióra lub d³ugopisy , zawieszki do kluczy z grawerem, coraz czêœciej równie¿ elektroniczne gad¿ety. Oczywiœcie dobór upominku zale¿y te¿ od tego czy obdarowywany jest kobiet¹ czy mê¿czyzn¹-Karina Anna Kowalska Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426