Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Upominek dla ka¿dego!

17.08.2015

Wartoœciowy prezent dla uczestników OneDay Roadshow

Organizator OneDayRoadshow, jak co roku, wype³nia harmonogram jednej z najwa¿niejszych imprez w bran¿y interesuj¹cymi nowoœciami oraz szkoleniami. Tym razem dodatkowo dla uczestników wydarzenia przygotowa³ nie lada niespodziankê.


Ka¿dy, kto jeszcze przed rozpoczêciem cyklu jednodniowych spotkañ zarejestruje siê na stronie wydarzenia www.onedayshow.pl, otrzyma wybrany przez siebie upominek!


Inspiruj¹cy, smaczny, wartoœciowy – organizator przygotowa³ rozmaite prezenty, spoœród których ka¿dy znajdzie coœ dla siebie:


  • dowoln¹ ksi¹¿kê szkoleniow¹ o tematyce zarz¹dzania, sprzeda¿y lub wspomagaj¹c¹ rozwój osobisty – z dostêpnych na stronie www.sklep.gjc.plksi¹¿ki bêd¹ równie¿ wystawione na OneDay Roadshow
  • udzia³ w dwóch szkoleniach organizowanych przez B. Stolarczyka (dot. tylko Warszawy)

  • bilet do Multikina dla jednej osoby do wykorzystania do 15.12.2015 w dowolnym miejscu na terenie ca³ej Polski

  • voucher na posi³ek do wykorzystania w hotelu (dot. Chorzowa i Poznania)

 

ZAPRASZAMY!