Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Unikalny Printer IQ

09.12.2015

Innowacyjny wygl¹d, precyzyjne wykonanie oraz niespotykana dot¹d mo¿liwoœæ personalizacji… To tylko niektóre z zalet, jakie zawiera samotuszuj¹ca piecz¹tka z serii Printer IQ, która znajduje siê
w ofercie firmy COLOP Polska.

 

Piecz¹tka z serii Printer IQ to nowoczesne narzêdzie biurowe, które mo¿esz dopasowaæ indywidualnie do swoich potrzeb. Personalizacja piecz¹tki jest mo¿liwa dziêki okienku XXL, które oferuje umieszczenie karteczki indeksuj¹cej z dowolnym wzorem. Mo¿esz dziêki temu dostosowaæ wygl¹d piecz¹tki do w³asnej firmy. Karteczka indeksuj¹ca z logo przedsiêbiorstwa przynosi korzyœci marketingowe, gdy¿ mo¿esz promowaæ w³asna markê wœród innych osób. To tak¿e œwietny sposób, by zaprezentowaæ zgodnoœæ projektu z wizerunkiem ca³ej firmy.

 

Karteczkê indeksuj¹ca mo¿na pozyskaæ na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest skorzystanie
z naszego katalogu karteczek na stonie internetowej: www.colop.pl/iq w dziale „Do pobrania”. Drugim sposobem jest stworzenie karteczki indeksuj¹cej, które jest bardzo proste, gdy¿ specjalnie z myœl¹ o Tobie stworzyliœmy aplikacjê, znajduj¹ca siê na stronie www.imagecard.colop.com. Wykorzystanie aplikacji powoduje, ¿e w kilka minut mo¿esz przygotowaæ w³asn¹ karteczkê indeksuj¹c¹.

 

Warto wspomnieæ, ¿e wœród najwa¿niejszych cech piecz¹tki Printer IQ znajduje siê tak¿e technologia antypoœlizgowa, która zapobiega przesuniêciu siê piecz¹tki, a tak¿e sprawia, ¿e obicie jest wyraŸne oraz czytelne. Ponadto, piecz¹tka zawiera przeŸroczyst¹ podstawê, która u³atwia wykonanie odbicia piecz¹tki we w³aœciwym miejscu. To jeszcze nie wszystko! £atwo zdejmowalne okienko indeksuj¹ce pozwala na szybk¹ wymianê poduszki oraz chroni przed niespodziewanym wypadaniem. Printer IQ to tak¿e piecz¹tka zawieraj¹ca zatyczkê, która j¹ zabezpiecza.

 

Automaty samotuszuj¹ce z serii Printer IQ to doskona³e przyrz¹dy o unikalnym wygl¹dzie skierowane do osób ceni¹cych sobie nowoczesn¹ oraz niepowtarzaln¹ formê piecz¹tki.

 

Wiêcej informacji:

Magdalena Fija³kowska

Specjalista ds. marketingu

tel.: 32 388 70 63,

@: marketing@colop.pl

www.colop.pl