Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Udana premierowa edycja Targów Opakowañ ExpoOPAKOWANIA ju¿ za nami!

27.11.2017

W dniach 21- 22 Listopada 2017 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odby³a siê premierowa edycja targów ExpoOPAKOWANIA, które swoim patronatem obj¹³ Gifts Journal Polska.

Zachêcamy do zapoznania siê z relacj¹ z tego wydarzenia.

 

Targi ExpoOPAKOWANIA to nowe unikatowe wydarzenie w kalendarzu Expo Silesia, które zgromadzi³o ponad 100 Wystawców prezentuj¹cych na swoich stoiskach maszyny i urz¹dzenia do produkcji opakowañ, technologie oraz gotowe produkty. Targi odwiedzi³o 1850 specjalistów nie tylko z bran¿y opakowañ, ale równie¿ z bran¿: spo¿ywczej, farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej czy automotive. Wœród zwiedzaj¹cych dominowa³a kadra zarz¹dzaj¹ca i in¿yniersk¹ z zak³adów przemys³owych, dyrektorzy oraz specjaliœci ds. marketingu i sprzeda¿y, menad¿erowie ds. marki i zakupów, a tak¿e projektanci, dystrybutorzy i technolodzy opakowañ oraz specjaliœci z dzia³ów badañ i rozwoju.

Premierowej edycji Targów Opakowañ towarzyszy³y niezwykle interesuj¹ce seminaria. Pierwszego dnia odby³o siê seminarium organizowane przez Partnerów Targów oraz Expo Silesia pt. „Opakowania w Przemyœle”, natomiast w drugim dniu mia³o miejsce seminarium pt. „Wspó³czesne opakowania – perspektywy rozwoju”, którego organizatorem by³o Centrum Materia³ów Polimerowych i Wêglowych Polskiej Akademii Nauk z Zabrza oraz Expo Silesia. Podczas wyk³adów grono wybitnych specjalistów i autorytetów z bran¿y podzieli³o siê z uczestnikami spotkañ swoj¹ wiedz¹ i bogatym doœwiadczeniem. S³uchacze mieli mo¿liwoœæ m.in. dowiedzieæ siê jak zaprojektowaæ opakowanie, aby przyci¹ga³o wzrok, a tak¿e jak opakowanie mo¿e pomóc firmie w utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku, szczególnie w bran¿ach o du¿ym nasileniu konkurencji. Eksperci przedstawili, w jaki sposób zorganizowaæ produkcjê opakowañ, by zminimalizowaæ straty finansowe i marnotrawstwo surowców. Inspirowali równie¿ do szukania nowych rozwi¹zañ, np. zwi¹zanych z wykorzystaniem w produkcji materia³ów hybrydowych, czy do wspierania w firmach dzia³añ proekologicznych poprzez stosowanie opakowañ biodegradowalnych. Seminaria cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem osób odwiedzaj¹cych targi.

Nowoœci¹ Targów ExpoOPAKOWANIA by³a Strefa BIZNESmeeting, gdzie w specjalnie zaaran¿owanej przestrzeni sprzyjaj¹cej spotkaniom biznesowym, mo¿na by³o umówi siê na rozmowê, nawi¹zaæ nowe kontakty oraz wymieniæ pogl¹dy.

Podczas targów zorganizowany zosta³ konkurs o MEDAL Expo Silesia, do którego wystawcy mogli zg³aszaæ prezentowane na stoiskach produkty i us³ugi. Komisja Konkursowa Z³otym Medalem uhonorowa³a firmê 3D BOX Sp. z o.o. za kosz wrzutowy „MAMBA”, natomiast wyró¿nienie  przyznano firmie PLUS DIGITAL Sp. z o.o. za  drukarkê Epson ColorWorks C7500G. Firmie EMU Display wrêczono wyró¿nienie za efektowny sposób prezentacji podczas targów.
 
Nad wysokim standardem Targów ExpoOPAKOWANIA czuwa³y liczne instytucje bran¿owe, uczelnie wy¿sze, media oraz partnerzy, którzy zadbali o aspekt merytoryczny i medialny wydarzenia.

 

Po udanej pierwszej edycji ExpoOPAKOWAÑ organizatorzy z Expo Silesia zapowiadaj¹ kontynuacje tego wydarzenia jesieni¹ przysz³ego roku i ju¿ dziœ serdecznie na nie zapraszaj¹.

www.expoopakowania.pl