Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Tytu³: Nowy POWER BANK w Easy Gifts!

03.12.2013

Tytu³: Nowy POWER BANK w Easy Gifts!

Easy Gifts – bezpoœredni importer i dystrybutor artyku³ów reklamowych, posiadaj¹cy w ofercie Power Banki (przenoœne akumulatorki) wprowadza w³aœnie do swojej oferty nowy model urz¹dzenia.

Power bank s³u¿y do ³adowania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, MP3/4, dziêki niemu mo¿na na³adowaæ sprzêt w dowolnych warunkach, w czasie podró¿y samolotem czy autem. Ponadto to idealny noœnik reklamy, w zwi¹zku z czym cieszy siê wielkim powodzeniem wœród klientów.

Power Bank to alternatywa dla pamiêci przenoœnych usb, które swego czasu podbi³y rynek reklamowy w kategorii IT.

Aktualna oferta Easy Gifts sk³ada siê z 3 ró¿nych modeli Power Banków o ró¿nej pojemnoœci i w ró¿nych wersjach kolorystycznych. Ka¿dy model pakowany jest w eleganckie opakowanie. Du¿e stany magazynowe w Polsce pozwalaj¹ firmie Easy Gifts na szybk¹ realizacjê zleceñ i wysy³kê do klienta.

biuro@easygifts.pl

www.easygifts.pl