Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Tytu³ „Lidera Przedsiêbiorczoœci 2014 roku” dla BTL Forms

31.10.2014

Uroczystoœæ odby³a siê w gmachu Gie³dy Papierów Wartoœciowych, nagrody wrêcza³ Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociñski oraz Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. 

Nagrody przyznano w 4 kategoriach .Liderzy otrzymali równie¿ list gratulacyjny od Sekretarza Stanu  a relacje z wrêczania nagród mo¿na by³o zobaczyæ 29.10.2014 w TVP1