Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Tysi¹ce mo¿liwoœci w Poznaniu!

02.09.2015

Tysi¹ce mo¿liwoœci w Poznaniu!

 

„Jeden dzieñ – tysi¹ce mo¿liwoœci” to has³o, które przewodzi tegorocznej imprezie. Podczas trzeciego dnia w Poznaniu, uczestnicy OneDay Roadshow doœwiadczyli na sobie realizmu tego has³a.  Na pó³metku „touru”, w goœcinnych progach hotelu Novotel, spotkali siê przedstawiciele bran¿y reklamowej.

 

Najnowsza oferta na polskim rynku zosta³a przedstawiona przez blisko 30 wystawców, a uczestnicy dziêki o¿ywionym rozmowom handlowym mogli dotrzeæ do nowych rynków i wyspecjalizowanych klientów.

 

Polska czêœæ OneDay Roadhow ju¿ za nami ale tour ci¹gle w drodze. Ju¿ jutro profesjonaliœci w bran¿y po raz pierwszy spotkaj¹ siê  w Berlinie! Ju¿ dziœ z emocjami zapraszamy na to wydarzenie. 

 

Do zobaczenia