Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Typuj wyniki meczów Euro 2016 i wygrywaj nagrody!

15.06.2016

 

Akcja Falk&Ross Group Polska trwa podczas Euro 2016 w dniach rozgrywek pi³karskich od 10 czerwca do 10 lipca 2016.

Klient za poprawne wytypowanie zwyciêskiej dru¿yny danego meczu wygrywa rabat do wykorzystania w nastêpnym zamówieniu na produkty marek SG, Nakedshirt, Bags by Jassz, Bistro by Jassz i Towels by Jassz oraz FDM. Dodatkowo, za poprawnie wytypowany dok³adny wynik meczu, rabat zostanie powiêkszony.

W wielkim finale uczestnik, który poprawnie wytypowa³ najwiêcej wyników meczów, otrzyma nagrodê g³ówn¹ „Stó³ do pi³karzyków”.

Typowaæ mo¿na wyniki wieczornych meczy ka¿dego dnia rozgrywek do godz. 21:00. Ka¿dy klient mo¿e dokonaæ jednego typowania dziennie. Wystarczy zalogowaæ siê do sklepu internetowego pod adresem www.falk-ross.eu. Jeœli typowanie oka¿e siê poprawne, klient wygra rabat na zakupy.

Wiêcej informacji i Regulamin na: www.falk-ross.eu