Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Twórczoœæ zaczyna siê TU!

18.05.2015

Twórczoœæ zaczyna siê TU!

Pond5 jest najdynamiczniej rozwijaj¹c¹ siê platform¹ stockow¹ stworzon¹ dla twórców multimediów, a oferuj¹c¹ najwiêksz¹ w sieci kolekcjê nagrañ wideo royalty-free, miliony zdjêæ, ilustracji, œcie¿ek muzycznych, efektów dŸwiêkowych, szablonów After Effects i modeli 3D.
Za³o¿yciele postanowili odwróciæ klasyczny model agencji stockowej i stworzyæ interaktywn¹ platformê otwart¹ na twórców z ca³ego œwiata, chc¹cych zarabiaæ na swoich pracach.
Artyœci ustalaj¹ w³asne ceny i otrzymuj¹ 50% od ka¿dej sprzeda¿y – znacz¹co wiêcej, ni¿ w tradycyjnych agencjach stockowych.
Przes³ane pliki przechodz¹ sprawn¹ weryfikacjê i s¹ niemal natychmiast dostêpne do zakupu na stronie. Wszystkie materia³y podlegaj¹ prostej licencji Royalty Free, na zasadach której zakupione materia³y mo¿na wykorzystywaæ do¿ywotnio, bez ograniczeñ terytorialnych, w dowolnych œrodkach przekazu.

www.pond5.com/pl