Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Twój smarfton na pe³nych obrotach ca³y czas!

27.01.2014

Twój smarfton na pe³nych obrotach ca³y czas!

 

Gad¿et reklamowy by siê wyró¿nia³ musi byæ nowoczesny, a zarazem praktyczny. Taki jest GOODRAM Power Bank – akumulator stworzony dla urz¹dzeñ mobilnych takich jak smartfony czy tablety. To kompaktowe Ÿród³o energii sprawi, ¿e nasze urz¹dzenie bêdzie dzia³a³o zawsze i wszêdzie. Mo¿liwoœæ umieszczenia kolorowego logotypu sprawi, ¿e obdarowuj¹ca firma zostanie na d³ugo w pamiêci u¿ytkownika.

 

GOODRAM Power Bank to propozycja dla wszystkich aktywnych osób, które chc¹ cieszyæ siê nowoczesn¹ technologi¹  w ka¿dym momencie i miejscu. GOODRAM Power Bank to przenoœny akumulator dla miêdzy innymi tabletów i smarfonów, stanowi¹cy zapasowe Ÿród³o energii urz¹dzeñ mobilnych. Dziêki rozmiarom Power Bank mo¿e byæ z ³atwoœci¹ przenoszony w torbie czy nawet kieszeni. Ten lekki, kompaktowy i praktyczny akumulator sprawi, ¿e roz³adowana bateria ju¿ nigdy nie bêdzie problemem. Urz¹dzenie ma ponad 500 cykli ³adowania, a wskaŸnik LEB informuje o stanie na³adowania i zabezpiecza przed prze³adowaniem. GOODRAM Power Bank idealnie nadaje siê pod nadruk kolorowy, dziêki czemu logotyp klienta jeszcze bardziej siê wyró¿ni. Po raz pierwszy GOODRAM Power Bank zostanie zaprezentowany szerszej publicznoœci na targach Rema Days w Warszawie.