Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Trzy dni, jeden mistrz

17.03.2017

 

Mistrz Polski w oklejaniu samochodów wy³oniony – Micha³ S³aboszewski zosta³ zwyciêzc¹ siódmej edycji Polish Car Wrap Championship, która odby³a siê podczas targów RemaDays. Presti¿ konkursu potwierdzi³a obecnoœæ na targach zesz³orocznych zdobywców tytu³u.

 

Targi RemaDays sta³y siê aren¹ zmagañ czterech zawodników walcz¹cych o tytu³ mistrza oklejania. Trzydniowe zawody obfitowa³y w wyzwania. W szeregu konkurencji uczestnicy musieli wykazaæ siê dok³adnoœci¹, szybkoœci¹, kreatywnoœci¹, ale przede wszystkim – opanowaniem. Jury (w sk³adzie: Izabela Kwiatkowska, prezes European Media Group, Piotr Lewalski z firmy Applico.pl, Jolanta Wojciechowska z firmy Avery Dennison oraz Monika £azarska z firmy Plastics Group) dok³adnie sprawdza³o ka¿dy szczegó³ aplikacji wykonanych na samochodach marki Smart, wychwytuj¹c nawet najdrobniejsze b³êdy i potkniêcia. A wszystko po to, by wy³oniæ najlepszego z najlepszych.


Bezdyskusyjnym zwyciêzc¹ siódmej edycji Car&Wrap Championship okaza³ siê Micha³ S³aboszewski z firmy Powerart, dla którego tegoroczny udzia³ w mistrzostwach nie by³ debiutem. Jury nieco wiêcej trudnoœci przysporzy³o przyznanie kolejnych miejsc. Ostatecznie tytu³ pierwszego wicemistrza zdoby³ Marcin Dutka z firmy Wrapteam.eu, natomiast drugim wicemistrzem zosta³ Artur Roguski z firmy Artlab. Czwartemu z zawodników, Micha³owi Mierzejewskiemu z firmy Megaoklejanie, niewiele zabrak³o do podium.


Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów wydarzenia: folie firmy Avery Dennison, opalarki firmy Steinel oraz roczne prenumeraty czasopisma VISUAL COMMUNICATION. Zwyciêzca wróci³ do domu z pucharem i tytu³em mistrza oraz prawem do u¿ywania znaków konkursu w swoich materia³ach reklamowych.


Zarówno zainteresowanie ze strony zwiedzaj¹cych targi, jak i profesjonalizm uczestników oraz jury konkursu potwierdzi³y presti¿ mistrzostw. Dla wszystkich zawodników udzia³ w tegorocznej edycji okaza³ siê nie tylko mo¿liwoœci¹ zaprezentowania swych umiejêtnoœci i zdobycia nowych kontaktów zawodowych, lecz równie¿ cennym i kszta³c¹cym doœwiadczeniem. Autorytet tytu³u mistrza podkreœli³a obecnoœæ na targach RemaDays zesz³orocznych zwyciêzców konkursu, firmy Wrapthecar.eu, która prezentowa³a swoje umiejêtnoœci i mistrzowski puchar z szóstej edycji mistrzostw na stoisku firmy Safex.


Organizatorem 7th Polish Car Wrap Championship by³a firma European Media Group i targi RemaDays.

Partnerami projektu by³y firmy: Avery Dennison, Plastics Group, HP, Efi, Steinel, Auto Idea Mercedes–Benz, Applico.pl.