Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Trwa sprzeda¿ powierzchni wystawienniczej na RemaDays Warsaw 2017

10.10.2016

Ju¿ ponad pó³ roku minê³o od jednej z najwiêkszych na œwiecie imprez targowych bran¿y reklamowej. Miêdzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw odby³y siê w tym roku w dniach od 16 do 18 lutego. Po raz pierwszy targi odby³y siê w nowym miejscu, PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie. Ten rok by³ dla nas wyj¹tkowy. Na powierzchni 35 tys m2 swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad 770 wystawców (To o ponad 33 % wiêcej ni¿ rok wczeœniej). Nowe miejsce przyci¹gnê³o ponad 19 tys zwiedzaj¹cych, to o prawie 15% wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Rekordowa tak¿e okaza³a siê liczba zwiedzaj¹cych zagranicznych, których odnotowaliœmy o ponad 277% wiêcej ni¿ rok wczeœniej. To dziêki Pañstwa licznej obecnoœci tegoroczna edycja osi¹gnê³a status kluczowej i najwiêkszej pod k¹tem liczby zwiedzaj¹cych imprezy targowej w Europie.

 

Tak by³o podczas tegorocznej edycji RemaDays Warsaw. Aktualnie nasz dzia³ handlowy prowadzi sprzeda¿ powierzchni targowych na 2017 rok. Prosimy o cierpliwoœæ tych z Pañstwa, z którymi nie uda³o siê jeszcze porozmawiaæ. Z pewnoœci¹ ju¿ wkrótce nasi handlowcy dotr¹ do Pañstwa firmy.

 

Ca³y czas trwaj¹ równie¿ intensywne prace budowlane na hali oraz wdra¿ane s¹ nowe rozwi¹zania techniczne. O zmianach na Ptak Warsaw EXPO informujemy Pañstwa na stronie www.rematv.pl oraz stronie targów www.remadays.com