Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Traffica razem z RemaDays

29.10.2015

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e podpisaliœmy umowê z firm¹ wysy³kow¹ TRAFFICA. Umowa zosta³a zawarta na œwiadczenie us³ug dostarczania przesy³ek podczas odbywaj¹cej  siê  XII edycji targów RemaDays Warsaw.


Wybieraj¹c dostawcê us³ug kierowaliœmy siê, przede wszystkim, mo¿liwoœciami, jakie niesie serwis poszczególnych dostawców z perspektywy dostarczenia Pañstwu jak najlepszych rozwi¹zañ.


Traffica istnieje od 1998 r., a specjalizuje siê w pakowaniu na zlecenie paczek i listów. Terminowoœæ, rzetelnoœæ realizowanych us³ug, a do tego przystêpne ceny s¹ wizytówk¹ firmy. Satysfakcja Klientów ze wspó³pracy jest traktowana bardzo powa¿nie.


Klienci ceni¹ szczególnie dba³oœæ o jakoœæ us³ug, profesjonalizm w relacjach, elastycznoœæ i kompleksowe podejœcie do realizowanych zleceñ: poczynaj¹c od poligrafii, poprzez zapewnienie odpowiednich materia³ów opakowaniowych, przetwarzanie danych, magazynowanie z dostêpem on-line dla Klientów do systemu, pakowanie, a koñcz¹c na wysy³ce wybranym przewoŸnikiem.


Wœród Klientów firmy jest wiele miêdzynarodowych korporacji, jak równie¿ agencji reklamowych – które s¹ z natury szczególnie wra¿liwe na terminowoœæ, szybkoœæ reagowania i konkurencyjne ceny. Traffica dysponuje technologi¹ i urz¹dzeniami pozwalaj¹cymi na zaawansowany druk korespondencji personalizowanej i kopertowanie jej b¹dŸ foliowanie automatyczne.


Traffica posiada powierzchnie magazynowe na terenie Warszawy i dysponuje na co dzieñ kilkudziesiêcioosobowym, doœwiadczonym zespo³em realizuj¹cym powierzone zadania.


Podczas targów Rema Days 2016, jako oficjalny partner GJC Inter Media Sp. z o.o. – Organizatora Targów, bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z us³ugi pakowania materia³ów pozyskanych w czasie targów i wysy³ki kurierskiej lub pocztowej.

 

Wierzymy, ¿e wspó³praca przyniesie korzyœci dla wszystkich i bêdzie d³uga i trwa³a.


Punkt wysy³ania paczek bêdzie znajdowa³ siê w rejestracjach g³ównych na hali E i F

 

www.traffica.pl