Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

T&P – nr 1 w bran¿y tekstyliów reklamowych

15.11.2017

Ju¿ na pocz¹tku grudnia do Pañstwa r¹k trafi ostatnie w tym roku wydanie czasopisma T&P Tekstylia – Zdobienie i Promocja. Jedyne w Polsce czasopismo bran¿y tekstyliów reklamowych jak zawsze wyczerpuj¹co informuje swoich Czytelników o aktualnych trendach, najnowszych maszynach, technologiach, akcesoriach oraz wydarzeniach bran¿owych takich jak targi, szkolenia, warsztaty i wystawy.

 

W grudniowym wydaniu T&P czekaj¹ na Pañstwa miêdzy innymi zwiastuny nowoœci produktowych przewidzianych na rok 2018, obszerna prezentacja dostêpnych na naszym rynku koszulek polo, jak równie¿ fachowe artyku³y œwiatowych ekspertów dedykowane w szczególnoœci hafciarzom i sitodrukarzom. Na tym nie koniec. T&P 4/2017 to tak¿e reporta¿ z wizyty w polskim zak³adzie Spreadshirt w Legnicy oraz zapowiedzi najwa¿niejszych targów naszej bran¿y – PSI w Dusseldorfie, RemaDays w Nadarzynie k/Warszawy i tV TecStyle Visions w Stuttgarcie.
Przyjemnej lektury!

 

www.tp-textil.net