Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Torby reklamowe w ofercie jettStudio

07.11.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych, parasoli i odzie¿y reklamowej, firma jettStudio wprowadza do oferty nowy asortyment produktów – torby reklamowe non woven marki ROLY.

Kolekcja toreb sk³ada siê z szeœciu modeli wykonanych z tkaniny non woven 80 g/m², ka¿dy dostêpny w kilku wersjach kolorystycznych. W ofercie znajdziemy zarówno klasyczne jednokolorowe modele o œrednich i du¿ych wymiarach, jak równie¿ wersje dwukolorowe. Dystrybutor proponuje nam tak¿e w¹sk¹ torebkê prezentow¹ przeznaczon¹ np. na wino.  Modele dostêpne s¹ w wersjach z d³ugimi r¹czkami, jak i specjalnymi otworami na uchwyt. Pakowanie: blister- 20szt, karton – 150/200szt. Realizacja zamówienia ju¿ od 1szt.

Pe³na oferta dostêpna na stronie dystrybutora: www.jettstudio.pl