Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Torby ekologiczne z motywem œwi¹tecznym

11.12.2017

Ekologiczna i presti¿owa torba papierowa (Kraftlux) z miêkkim uchwytem bawe³nianym. Doskona³a do zapakowania prezentów dla pracowników i kontrahentów. Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿liwoœæ umieszczenia dodatkowego nadruku (logo, ¿yczenia itp.). Torby wystêpuj¹ w dwóch formatach oraz w dwóch kolorach papieru: bia³y i be¿owy.

link do strony: http://www.awih.com.pl/torby-swiateczne-zimowe