Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

TOP 10 gad¿etów wg Fortress Gifts

24.06.2014

TOP 10 gad¿etów wg Fortress Gifts

 

Fortress Gifts przygotowa³ listê TOP 10 gad¿etów ciesz¹cych siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród gad¿etów korporacyjnych, gad¿etów dla akcji promocyjnych czy gad¿etów dla eventów. Obok sprawdzonych pomys³ów znalaz³y siê równie¿ nowoœci w bran¿y produktów promocyjnych, jak power bank czy eko gad¿ety – sk³adane torby zakupowe.

 

Fortress Gifts zaprezentowa³ listê TOP 10 najlepszych gad¿etów, ciesz¹cych siê powodzeniem wœród propozycji produktów promocyjnych dedykowanych dla akcji promocyjnych, gad¿etów korporacyjnych czy gad¿etów dla eventów.

 

  1. Power bank

Coraz czêœciej i wiêcej korzystamy z elektronicznych gad¿etów. Do prawid³owego dzia³ania, ka¿dy z nich wymaga energii. W sytuacjach, kiedy jej braknie, mo¿na wykorzystaæ power bank. To rodzaj przenoœnego akumulatora, do którego mo¿na pod³¹czyæ do ³adowania tablet, telefon oraz MP3/4. Na urz¹dzeniu mo¿na wykonaæ grawer reklamowy b¹dŸ nadruk.

 

  1. Sk³adane torby zakupowe

Bawe³niane torby na zakupy, na ksi¹¿ki z biblioteki, czy na wszelkie niezbêdne drobiazgi to propozycja produktu promocyjnego. Torby wyró¿niaj¹ oryginalne kolory, ró¿na wielkoœæ do wyboru, równie¿ opcja sk³adania, by mo¿na je by³o mieæ przy sobie. Kolorowa ekotorba, z oryginalnym nadrukiem mo¿e byæ bardzo po¿¹danym gad¿etem reklamowym.

 

  1. Rêczniki

Rêcznik z haftowanym logo marki lub Twojej firmy to równie¿ gad¿et codziennego u¿ytku. Ró¿norodna kolorystyka, gramatura i wymiary wg potrzeb Klienta. Mo¿liwoœæ przygotowania indywidualnej wszywki i opakowania.

 

  1. Lunchbox

Niby zwyk³e pude³ko na kanapki. Jest codziennym elementem wyposa¿enia dziecka do szko³y. Przygotowuj¹c kanapki, dajemy odrobinê mi³oœci w ma³ym, bajkowym œwiecie malucha. Ró¿ne kszta³ty, kolory i nadruki przyci¹gn¹ uwagê najm³odszych.

 

  1. Kubek ceramiczny

Kubek to wa¿na rzecz! Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ ma swój ulubiony, kolorowy lub jednobarwny, z rysunkiem, z grafik¹, czy inn¹ aplikacj¹. Du¿ym powodzeniem cieszy siê kubek z dodatkow¹ aplikacj¹ w œrodku, poza nadrukiem na zewn¹trz. Motyw umieszczony w œrodku kubka mo¿e nawi¹zywaæ do produktu lub marki Klienta. Taki gad¿et jest bardzo przyjazny! Kubek to uniwersalny gad¿et codziennego u¿ytku.

 

  1. Pluszaki

Pluszowe gad¿ety, z logo Klienta lub marki s¹ popularnym gad¿etem reklamowym. Atrakcyjny wygl¹d, pozytywne emocje, jakie wzbudzaj¹ pluszakioraz ró¿norodnoœæ pomys³ów wykorzystania powoduj¹, i¿ s¹ cenionym gad¿etem promocyjnym. Lubimy pluszaki. Pluszowy gad¿et mo¿e mieæ wiele form. Wœród nich maskotka, magnes, brelok, pacynka na palce / rêkê, zawieszka, odblask, ramka na zdjêcie, plecak, miarka czy akcesoria codziennego u¿ytku.

 

  1. Zestaw pêdzelków do makija¿u

Pojedyncze pêdzelki lub zestawy pêdzelków do makija¿u to gad¿et niezbêdny dla ka¿dej kobiety. Pêdzle mog¹ byæ umieszczone w wygodnym etui chroni¹cym je przed uszkodzeniami oraz u³atwiaj¹cym przechowywanie i korzystanie z nich. W niektórych zestawach dodatkowe wyposa¿enie stanowi lusterko lub kosmetyczka.

 

  1. Notatnik

Gad¿et z grupy Akcesoria biurowe, dedykowany jako gad¿et korporacyjny albo gad¿et dla akcji promocyjnych. To równie¿ ciekawa propozycja gad¿etu dla przedstawicieli handlowych jako podrêczny notes, do drobnych notatek. Proponujemy notesy w ró¿nych opcjach, formatach, te¿ z d³ugopisem.

 

  1. S³odycze reklamowe – cukierki pudrowe

S³odycze reklamowe w postaci cukierków pudrowych w puszce. Oryginalne zapakowane s³odkie prezenty mog¹ byæ mi³ym drobiazgiem dla Klientów lub pracowników firmy. Ka¿de opakowanie mo¿emy dobraæ do kolorów wskazanych przez Klienta. Na ka¿dym produkcie jest mo¿liwoœæ znakowania logo.

 

  1. Bandana

Chustka bandana z nadrukiem firmowym to gad¿et reklamowy dla ka¿dego: dla dziecka b¹dŸ osoby doros³ej. Bardzo dobrze sprawdzi siê na szyi, g³owie lub rêce. Gad¿et do wykorzystania podczas jazdy na rowerze, wycieczce, spacerze.Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm