Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

TEX-STA nowym Cz³onkiem PIAP

15.04.2014

TEX-STA nowym Cz³onkiem PIAP


Mi³o nam poinformowaæ, i¿ Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych w ostatnim czasie powiêkszy³a siê o kolejn¹ firmê z bran¿y, nowym Cz³onkiem organizacji bran¿owej zosta³a firma: TEX-STA Sp.jawna – producent skarpet promocyjnych.

Postanowiliœmy przyst¹piæ do PIAP poniewa¿ jako polski producent skarpet realizowaliœmy ju¿ wiele zleceñ dedykowanych bran¿y reklamowej. Moim zdaniem jesteœmy w stanie zaproponowaæ ciekawy, alternatywny produkt mog¹cy byæ wsparciem dla niejednej kampanii marketingowej. Kreatywnoœæ naszego zespo³u ma od dziœ nowe pole do realizacji ciekawych pomys³ów! mówi Marcin Patyk – Dyrektor Handlowy TEX-STA Sp.jawna

TEX-STA – skarpety promocyjne/reklamowe/na eventy
TEX-STA jest producentem skarpet dzia³aj¹cym na rynku polskim i zagranicznych nieprzerwanie od 1992 roku. Wszystkie wyroby s¹ wykonywane na maszynach dziewiarskich korzystaj¹cych z najnowoczeœniejszych dostêpnych rozwi¹zañ technologicznych – co zapewnia najlepszy stosunek jakoœci do ceny oferowanych produktów. Firma opiera swoj¹ produkcjê na surowcach, których wysokie parametry u¿ytkowe potwierdzone s¹ certyfikatami jakoœci. TEX-STA zapewnia  kompleksow¹ obs³ugê w zakresie projektu, produkcji, opakowania i logistyki finalnego produktu. Produktu, który swoj¹ nietypowoœci¹ jest tak zaskakuj¹cy, ¿e jedynym ograniczeniem w jego wykorzystaniu jest kreatywnoœæ Klienta.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426