Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Teraz a¿ 10 sektorów na RemaDays Warsaw

12.06.2017

Targi RemaDays Warsaw 2018 odbêd¹ siê w dniach 7-9 lutego 2018 roku w Warsaw Expo w Nadarzynie. Ju¿ teraz organizator przygotowuje siê do nich maj¹c na uwadze rozwój bran¿y i wzrost oczekiwañ zwiedzaj¹cych. Kolejna edycja RemaDays to nowe mo¿liwoœci. W lutym 2018 roku czeka na Pañstwa a¿ 10 sektorów targowych, które pozwol¹ Pañstwu z ³atwoœci¹ odnaleŸæ poszukiwanych wystawców.

Podczas RemaDays Warsaw 2018 czeka na Pañstwa a¿ 10 sektorów dziêki, którym ³atwiej odnaleŸæ to co najbardziej interesuj¹ce:

Gifts World
POS & Display
Technology Park
Printing House
Packaging Materials
Photo Creation
Lighting Systems
Event Show
IT & e-Solutions
Outdoor Advertising
 
Szeroki zakres tematyczny sektorów to doskona³a okazja do zapoznania siê z najnowszymi produktami, rozwi¹zaniami oraz trendami w bran¿y reklamowej. Wiêcej sektorów – wiêcej mo¿liwoœci!

Wiêcej informacji: www.remadays.com