Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Technology Park, Printing House – Poznaj sektory RemaDays Warsaw

21.08.2017

Podczas RemaDays Warsaw teraz a¿ 10 sektorów targowych. Co przygotowa³ organizator targów dla firm z sektorów Technology Park oraz Printing House?

Technology Park to sektor targów stworzony specjalnie z myœl¹ o firmach oferuj¹cych nowoczesne rozwi¹zania produkcyjne zwi¹zane z bran¿¹ reklamow¹. Ró¿norodnoœæ rozwi¹zañ oraz technologie stoj¹ na najwy¿szym œwiatowym poziomie. Wszelkie nowinki technologiczne s¹ domen¹ tego sektora. W Technology Park  znajd¹ Pañstwo: maszyny do znakowania, hafciarki, maszyny poligraficzne, plotery, maszyny UV, lasery, media do druku, frezarki, producentów kasetonów, materia³y do produkcji reklam (plastik, szk³o, metal itp).  Podczas targów sektor Technology Park bêdzie oznaczony kolorem czarnym z ikonk¹ zêbatek.

Printing House jest to sektor targowy stworzony zw³aszcza z myœl¹ o firmach zwi¹zanych z poligrafi¹ – drukiem oraz komponentami do druku. W trakcie trzech dni trwania targów eksperci zaprezentuj¹ najnowsze produkty i us³ugi z ró¿nych dziedzin bran¿y poligraficznej. Printing House to propozycja dla wszystkich firm zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ bran¿¹ poligraficzn¹, t¹ tradycyjn¹ jak i cyfrow¹, do szybkiego druku biurowego. Znajdziecie tu Pañstwo: specjalistów od us³ug druku – offsetowego,cyfrowego, sitodruku, tampodruku, haftu, termotransferu, druku wielkoformatowego, znakowania, uszlachetnieñ:t³oczenia, foliowania, lakierowania itp. Na targach RemaDays sektor Printing House oznaczony bêdzie kolorem ¿ó³tym z ikonk¹ drukarki.

Wiêcej informacji: www.remadays.com