Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi.Taktyka.Okazja – powsta³a pierwsza gra planszowa o tematyce targowej!

25.05.2017

Targi od lat s¹ idealn¹ okazja do tego, by b³yskawicznie poznaæ rynkowe nowoœci i nawi¹zaæ bezcenne kontakty. Teraz sta³y siê tak¿e tematem planszowych rozgrywek. Krakowska firma Extend Vision stworzy³a pierwsz¹ na rynku grê „Targi. Taktyka. Okazja”, w której g³ównym polem zmagañ jest… hala targowa!


Odwiedzaj stoiska i obierz taktykê!

Gracze rozpoczynaj¹cy rozgrywkê wcielaj¹ siê w goœci targowych, których zadaniem jest odwiedzanie stoisk, przegl¹danie katalogów, korzystanie z okazji oraz opracowanie taktyki zdobycia jak najwiêkszej liczby punktów. Dziêki prostym zasadom oraz zastosowaniu wielu elementów rozrywkowych gra Targi.Taktyka.Okazja z pewnoœci¹ znajdzie zwolenników równie¿ wœród osób niezwi¹zanych bezpoœrednio z bran¿¹ wystawiennicz¹.

 

Dobry humor sprzyja interesom.


Podczas tworzenia gry zale¿a³o nam na tym, by pokazaæ, ¿e do tematyki targowej mo¿na podchodziæ na weso³o – t³umaczy Jacek Kisia³a, autor gry. Chcielibyœmy zintegrowaæ œrodowisko podczas wspólnych rozgrywek i przede wszystkim dobrze siê przy tym bawiæ – dodaje.

 

Autorskie projekty stoisk targowych.


Gra stanowi nie tylko przyjemn¹ lekcjê poznawania mechanizmów, którymi rz¹dz¹ siê imprezy targowe, ale tak¿e prezentuje szerokie spektrum mo¿liwoœci wystawienniczych. Na planszy znalaz³y siê autorskie projekty stoisk stworzone przez projektantów z Extend Vision –  mog¹ce staæ siê przydatn¹ inspiracj¹ dla osób planuj¹cych udzia³ w targach.

 

Szczegó³owe informacje na temat gry:  www.gratargowa.pl, www.facebook.com/gratargowa