Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi RemaDays Warsaw coraz bli¿ej

06.09.2017

Czas rozpocz¹æ intensywne przygotowania do targów RemaDays Warsaw 2018, które odbêd¹ siê w dniach 7-9 lutego w halach Warsaw Expo w Nadarzynie. Podczas targów czeka na Pañstwa a¿ 10 sektorów targowych, które pozwol¹ Pañstwu z ³atwoœci¹ odnaleŸæ poszukiwanych wystawców. Ju¿ dziœ organizator zachêca do zaplanowania swojego przyjazdu i pobytu podczas 14 edycji Miêdzynarodowych Targów i Poligrafii RemaDays Warsaw.

Targi RemaDays Warsaw zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami. 14 edycja Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii odbêdzie siê w dniach od 7 do 9 lutego 2018 roku, ponownie w halach Warsaw Expo w Nadarzynie. Tak wczesna znajomoœæ terminu wydarzenia pozwoli wszystkim, którzy planuj¹ odwiedziæ targi, odpowiednio siê do nich przygotowaæ i zarezerwowaæ swój czas.   

Na targach RemaDays Warsaw spodziewanych siê ponad 700 wystawców . Ju¿ 90% powierzchni wystawienniczej jest ju¿ sprzedane lub zarezerwowane. Jest to dobra motywacja aby ju¿ dziœ planowaæ czas na odwiedzenie targów odbywaj¹cych sie w PTAK Warsaw EXPO. Wszelkie szczegó³y pomocne w zorganizowaniu przyjazdu znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.remadays.com.

 Kolejna edycja RemaDays to nowe mo¿liwoœci. W lutym 2018 roku czeka na Pañstwa a¿ 10 sektorów targowych, które pozwol¹ Pañstwu z ³atwoœci¹ odnaleŸæ poszukiwanych wystawców. Szeroki zakres tematyczny sektorów to doskona³a okazja do zapoznania siê z najnowszymi produktami, rozwi¹zaniami oraz trendami w bran¿y reklamowej. Wiêcej sektorów – wiêcej mo¿liwoœci!