Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2016 zakoñczone

24.02.2016

12. edycja Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw za nami. To by³ wyj¹tkowy i intensywny czas zarówno dla organizatora, jak i wszystkich uczestników. Po raz pierwszy impreza odby³a siê w nowym miejscu, w centrum PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. Nowa lokalizacja da³a nowe mo¿liwoœci, ale te¿ nowe wyzwania. Mamy na koncie sukcesy i rekordy, ale nie zabrak³o równie¿ trudnoœci. Tym wszystkim chcemy siê z Pañstwem podzieliæ.


Targi RemaDays Warsaw odby³y siê w dniach od 16. do 18. lutego. Jak co roku, program wydarzenia obfitowa³ w interesuj¹ce prelekcje i liczne atrakcje, które wyzwoli³y w naszych goœciach wiele pozytywnych emocji.


Targi po raz pierwszy odby³y siê w nowym, znacznie wiêkszym obiekcie targowym. Oddaliœmy w Pañstwa rêce halê, z ofert¹ wystawców, o ³¹cznej powierzchni 35 tysiêcy metrów kwadratowych, która mog³a pomieœciæ zdecydowanie wiêcej zwiedzaj¹cych i zapewni³a przestrzeñ na dodatkowe mo¿liwoœci aktywnego udzia³u w naszym wydarzeniu. Ju¿ pierwszego dnia odwiedzi³o nas zdecydowanie wiêcej osób ni¿ w poprzednich latach, a po trzech dniach imprezy zanotowaliœmy rekordow¹ liczbê blisko 19 tysiêcy zwiedzaj¹cych. To wzrost o prawie 15%. Wraz ze wzrostem liczby zwiedzaj¹cych zauwa¿yliœmy znacz¹cy wzrost udzia³u profesjonalistów z bran¿y. W centrum PTAK WARSAW EXPO pojawili siê przedstawiciele ok. 770 firm (wzrost o 33%) reprezentuj¹cych dostawców produktów i us³ug reklamowych z Polski i z zagranicy. Rekordowa okaza³a siê tak¿e liczba zagranicznych zwiedzaj¹cych (wzrost o 277%). Z racji wiêkszej przestrzeni pojawi³o siê tak¿e wiêcej, bo a¿ 14 stref wypoczynku z gastronomi¹, które zdecydowanie podnios³y komfort uczestnictwa w targach. Do³o¿yliœmy wiele starañ, aby zapewniæ komfort tak du¿ej liczbie wystawców i zwiedzaj¹cych. Z myœl¹ o Pañstwa wygodzie powsta³y wiêc 3 punkty rejestracyjne oraz 3 szatnie, co prze³o¿y³o siê na wiêksz¹ p³ynnoœæ ruchu goœci i znacznie zmniejszy³o czas oczekiwania. Nasi goœcie mieli tak¿e do dyspozycji ponad 5,5 tysi¹ca miejsc parkingowych oraz mo¿liwoœæ przybycia na targi busami.

Targi RemaDays przynios³y wiêc wiele dobrych owoców, mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e nie uda³o siê nam przewidzieæ wszystkich trudnoœci, które wymagaj¹ uwagi i bêd¹ stanowiæ dla nas przestrzeñ do poprawy. Do takich spraw z pewnoœci¹ nale¿y niedostosowana do tak du¿ej imprezy infrastruktura obiektu, w tym przede wszystkim problemy z dostarczeniem Internetu oraz brak zasiêgu sieci komórkowych, co utrudnia³o komunikacjê podczas targów. W³aœciciel hal zagwarantowa³, ¿e wszelkie niedoci¹gniêcia w tej materii zostan¹ niezw³ocznie dopracowane, nam natomiast pozostaje ¿a³owaæ, ¿e nie uda³o siê tej kwestii dopi¹æ na czas. Inna kwestia to liczba toalet, która okaza³a siê niewystarczaj¹ca. Ju¿ teraz zapewniamy, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby w przysz³ym roku zwiêkszyæ ich liczbê. Dziêkujemy za cierpliwoœæ w oczekiwaniu na wjazd na teren targów i przepraszamy za wszelkie trudnoœci zwi¹zane z dotarciem na nasz¹ imprezê. Zapewniamy, ¿e podczas kolejnej edycji RemaDays Warsaw usprawnimy wjazd na teren PTAK WARSAW EXPO i zadbamy o dodatkowe oznaczenia, aby unikn¹æ trudnoœci komunikacyjnych.


Wystawcy i zwiedzaj¹cy poznali laureatów w tradycyjnych konkursach.Ju¿ pierwszego dnia warszawskiej imprezy wrêczone zosta³y statuetki Korony Reklamy. Nagrodzono najlepsze firmy w poszczególnych sektorach bran¿owych – Out&InDoorSystems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow. Tego samego dnia wrêczone zosta³y równie¿ nagrody The Prize for Innovations. Jury przyzna³o z³ote, srebrne i br¹zowe medale za najbardziej innowacyjny produkt 2016 roku. Z kolei w œrodê 17. lutego oddech wstrzymali g³ównie zwiedzaj¹cy. Goœcie, którzy wrzucili do specjalnej urny swoj¹ wizytówkê, wziêli udzia³ w losowaniu wyj¹tkowej nagrody. Najwiêkszym szczêœciarzem okaza³ siê Pan Rados³aw Aleksander Mastalski z firmy RM Studio Rados³aw Mastalski. Dziêki temu w drogê powrotn¹ móg³ udaæ siê nowiutkim, lœni¹cym motocyklem Harley Davidson Street 750. W ostatnim dniu Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays poznaliœmy zwyciêzców w konkursach na najlepszy gad¿et i katalog 2016 roku (Gifts of the Year, Catalogue of the Year). Wrêczenie nagród odby³o siê podczas presti¿owego œniadania biznesowego partnerów programu Solidni w Biznesie.


Pe³na lista laureatów dostêpna jest na stronie internetowej www.remadays.com w zak³adce „Konkursy”.


Podsumowuj¹c, zmiana lokalizacji prze³o¿y³a siê na rekordow¹ liczbê goœci i wystawców, da³a szansê na prezentacjê oferty szerszemu ni¿ dotychczas gronu odbiorców i pozwoli³a na zwiêkszenie komfortu udzia³u w samym wydarzeniu. Wszystkie nasze starania mia³y jeden podstawowy cel, aby stworzyæ warunki sprzyjaj¹ce dobrym relacjom handlowym, które po targach owocowaæ bêd¹ nowymi kontraktami i kontaktami biznesowymi. Mamy wiêc nadziejê, ¿e cel ten uda³o siê nam zrealizowaæ i nie przes³oni¹ go niedogodnoœci, za które jeszcze raz przepraszamy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie pojawi³y siê one w przysz³ym roku.

Na koniec serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom, za udzia³, za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, za Pañstwa dobre s³owa i wszystkie wspólne chwile, które uda³o nam siê prze¿yæ podczas Targów RemaDays Warsaw. ¯yczymy kolejnych sukcesów zawodowych i czekamy na nastêpne spotkanie w 2017 roku.