Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi po targach – czyli RemaDays Warsaw Online

02.03.2015

Szanowni Pañstwo,


ju¿ teraz na stronie www.remadays.com mog¹ Pañstwo odbyæ wirtualn¹ wycieczkê po tegorocznych targach RemaDays Warsaw 2015. Maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ zapoznania siê z informacjami o 571 wystawcach, którzy zaprezentowali siê od 4-6 lutego w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI . Oddajemy w Pañstwa rêce wygodne narzêdzie, które umo¿liwi nawi¹zanie kontaktu z po¿¹danym wystawc¹ oraz zapoznanie siê z jego ofert¹.


Z pomoc¹ targów elektronicznych z ³atwoœci¹ odnajdziecie wszystkie stoiska tegorocznych wystawców i zapoznacie siê z ich profilem dzia³alnoœci. RemaDays online jest cennym Ÿród³em wiedzy o firmach z bran¿y, który znacz¹co u³atwia kompletowanie ofert i poszukiwanie nowych partnerów biznesowych.

Zapraszamy

www.remadays.com