Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi Giftionery Taipei 2014 na Tajwanie

22.01.2014

W dniach 24-27 kwietnia w Tajpej na Tajwanie odbêd¹ siê targi bran¿y upominkowej Giftionery Taipei 2014.

 

Targi obejmuj¹ nastêpuj¹ce grupy produktów:

  • upominki m.in.: promocyjne, firmowe, elektroniczne;
  • artyku³y rzemios³a artystycznego, rêkodzie³a;
  • artyku³y papiernicze, artyku³y szkolne i biurowe;
  • zabawki i inne artyku³y dzieciêce;
  • bi¿uteria i akcesoria;
  • artyku³y gospodarstwa domowego;
  • dekoracje œwi¹teczne;
  • artyku³y dekoracyjne do wyposa¿enia domu;

Wiêcej informacji na www.giftionery.net