Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Targi COPI’S – Wzmocnione zainteresowanie miêdzynarodowe

01.08.2017

Szósta edycja wyspecjalizowanej wystawy komunikacji drukowanej i reklamowej COPI’S, która odbêdzie siê w Inter Expo Center od 2 do 4 paŸdziernika 2017 roku, cieszy siê wzmo¿onym zainteresowaniem miêdzynarodowym. Dwa miesi¹ce przed rozpoczêciem wydarzenia 80% powierzchni wystawowych jedynej wystawy komunikacji drukowanej i reklamowej w Bu³garii s¹ ju¿ zajête.

Wzrastaj¹ce zainteresowanie uczestnictwem w tym wydarzeniu notujemy wœród firm z Polski, Serbii, Macedonii i Grecji.

Zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zobaczenia maszyn, technologii i produktów promocyjnych, które po raz pierwszy zosta³y wystawione na najwiêkszych europejskich targach w 2017 roku.  Na wystawie bêd¹ prezentowane trendy we wzornictwie przestrzennym i graficznym, w druku digitalnym i 3D, produktach promocyjnych, obs³udze reklamowej, fotografii reklamowej, produkcji elementów reklamowo-informacyjnych, oprogramowaniu druku oraz w zarz¹dzaniu procesami biznesowymi i innymi.

Ka¿de kolejne wydanie wystawy miêdzynarodowej gromadzi coraz wiêcej specjalistów z kraju i zagranicy. W 2016 roku liczba zwiedzaj¹cych COPI’S wzros³a o 20% w stosunku do poprzedniego roku.

Wiêcej informacji na stronie internetowej targów – www.copi-s.com