Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Szkoleniowy start w Warszawie

31.08.2015

Szkoleniowy start w Warszawie


W ostatni dzieñ wakacji rozpoczê³a siê kolejna, wrzeœniowa edycja OneDay Roadshow. Uczestnicy tego wa¿nego wydarzenia bran¿owego spotkali siê w nowej lokalizacji – Hotelu Novotel przy ul. Marsza³kowskiej w Warszawie.

 

Pierwsi goœcie zjawili siê ju¿ o godz. 9.00 korzystaj¹c z interesuj¹cego bloku szkoleniowego. Prelekcje z „Perswazyjnego telemarketingu” oraz „Socjotechnik w sprzeda¿y” poprowadzi³ Bart³omiej Stolarczyk. Doskonalenie swoich umiejêtnoœci przyda³o siê wszystkim uczestnikom i wzbogaci³o ich mo¿liwoœci nawi¹zywania kontaktów biznesowych.

 

Du¿e zainteresowanie profesjonalistów z bran¿y pokazuje, ¿e rynek szuka okazji do wzmocnienia mo¿liwoœci handlowych oraz jest ch³onny nowoœci na drug¹ po³owê roku.

 

Wierzymy, ¿e kolejne odwiedzane miasta równie¿ zaskocz¹ nas pozytywn¹ reakcj¹.

 

Jutro widzimy siê w Chorzowie!