Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Szkolenia na OneDay Roadshow

09.09.2016

W tym roku podczas OneDay Roadshow mo¿na by³o skorzystaæ z ciekawych szkoleñ, które specjalnie dla naszych zwiedzaj¹cych przygotowa³a firma Strategia FM. W Warszawie i Chorzowie przedstawiciele bran¿y reklamy i poligrafii podnosili swoje kwalifikacje z zakresu budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce oraz komunikacji i relacji w sprzeda¿y produktów i us³ug. Szkolenia poprowadzi³a Agnieszka Bednarczyk – trenerka, za³o¿ycielka oraz dyrektor naczelna Agencji Public Relations Strategia FM. Szkolenia cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, zw³aszcza, ¿e uczestnictwo w nich zwieñczone zosta³o wrêczeniem certyfikatów. Dla pierwszych dziesiêciu osób, które zarejestrowa³y siê na szkolenie zarówno w Warszawie jak i Chorzowie, organizator zapewni³ bezp³atne certyfikaty.

 

Dziêkujemy za udzia³ i ¿yczymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych!

Zapraszamy na kolejne szkolenia.

www.onedayshow.pl

 

GJC Inter Media