Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Szkolenia na OneDay Roadshow wrzesieñ

17.05.2016

Specjalnie dla przedstawicieli firm wystawiaj¹cych siê na ODS, jak i zaproszonych goœci, organizator, firma GJC Inter Media Sp. z o.o. przygotowuje 2 interesuj¹ce szkolenia podnosz¹ce niezbêdn¹ zw³aszcza w tej dziedzinie kompetencjê sprzeda¿y. Dziêki nim nie tylko wzrasta znaczenie ca³ego ODS, ale tak¿e pojawia siê idealna okazja do doskonalenia swoich umiejêtnoœci, które – szczególnie przy bezpoœrednim kontakcie biznesowym – s¹ niezast¹pione.

Miejsca i plan szkolenia:

– Hotel Sound Garden przy ulicy ¯wirki i Wigury 18 w Warszawie
– godz. 10.00
„Narzêdzia public relations do budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce
– godz. 12.30
„Relacje i komunikacja w sprzeda¿y produktów i us³ug”

 

Hotel Arsenal Palace przy ulicy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie

– godz. 10.00 „Narzêdzia public relations do budowania wizerunku firmy i produktu w Polsce
– godz. 12.30
„Relacje i komunikacja w sprzeda¿y produktów i us³ug”

Oba szkolenia w ciekawej, a przede wszystkim wartoœciowej formie poprowadzi Agnieszka Bednarczyk z Agencji Strategia FM .

Koszty i warunki uczestnictwa:
– uczestnictwo jest bezp³atne

– koszt dotyczy wydania certyfikatu 60 z³ za 1 szkolenie i 100 z³ za 2 szkolenia w jednym mieœcie
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wys³anie maila na adres jacek@gjc.pl

Prowadz¹ca:
Agnieszka Bednarczyk a Strategia FM to agencja eventowa i public relations, która œwiadczy us³ugi z zakresu komunikacji marketingowej oraz kompleksowej organizacji wydarzeñ biznesowo
promocyjnych.