Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Szkolenia firmy Strategia FM na OneDay Roadshow

03.11.2016

OneDay Roadshow za nami. W tym roku podczas tego wyj¹tkowego cyklu spotkañ biznesowych dla bran¿y reklamy i poligrafii mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w ciekawych i praktycznych szkoleniach prowadzonych przez firmê Strategia FM. Jak wygl¹da³y szkolenia w tym roku, czego mo¿na by³o siê dowiedzieæ i jak szkolenia oceniaj¹ uczestnicy? Zapraszam do obejrzenia materia³u:

 

 

 

Wiêcej informacji na www.rematv.pl