Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

SZALE WE£NIANE VENZO – POKOCHAJ ZIMÊ

12.10.2017

Nasza kolekcja szali zosta³a zaprojektowana tak aby pokochaæ najtê¿sze zimy, ale równie¿ aby nasze szale wyzwoli³y trochê wzajemnego ciep³a. Szczególnie polecamy na œwi¹teczne prezenty szale we³niane oraz szale we³niane z domieszk¹ w³ókien kaszmiru, jedwabiu i modalu.

Starannoœæ wykoñczenia i detale sprawiaj¹, ¿e szale VENZO nie tylko wyró¿niaj¹ siê
spoœród innych i maj¹ swój indywidualny charakter, lecz tak¿e cechuje je najwy¿sza jakoœæ.
Dyskretnie elegancki design najnowszej kolekcji Venzo to dowód na to, ¿e klasyka w dobrym wydaniu zawsze pozostaje w modzie.

Szale we³niane z kolekcji Venzo man & woman stanowi¹ doskona³y prezent, który stwarza mo¿liwoœæ uhonorowania swoich najlepszych klientów, pozwala w niezwykle dostojny sposób podkreœliæ wyj¹tkowoœæ firmy, marki, wydarzenia.

Oferta dzia³u B2B to zarówno szale dostêpne z naszej kolekcji jak i opracowane na specjalne zamówienia indywidualne projekty w/w produktów i personalizowane opakowanie. W pracowni VENZO produkty takie tworzone s¹ od podstaw w oparciu o oczekiwania i wymagania Klienta co stanowi gwarancjê oryginalnoœci i unikatowoœci wzoru.

PROMO-HOUSE
www.krawaty.info
info@krawaty.info