Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Sukcesy w bran¿y

23.05.2014

Pierwszy kwarta³ bie¿¹cego roku dla bran¿y gad¿etów reklamowych by³ niezwykle udany. W kalendarzu znalaz³y siê trzy wielkie imprezy targowe, które zgromadzi³y w sumie prawie dwa tysi¹ce wystawców i kilkadziesi¹t tysiêcy goœci z kilkunastu krajów ca³ej Europy. Wszystko rozpoczê³o siê w lutym w Stuttgarcie. Niezwykle uprzemys³owione miasto na po³udniu Niemiec ju¿ po raz pi¹ty zaprosi³o na Expo 4.0 specjalistów z bran¿y reklamowej. Podobnie jak w przypadku najwiêkszej imprezy wystawienniczej w Europie Centralnej – Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw – w kompleksie Messe Stuttgart odby³y siê spotkania w czterech sektorach bran¿owych.

 

GiveADays po raz pierwszy

 

Niemieckie targi maj¹ ju¿ czternastoletni¹ historiê. To w³aœnie w 2000 roku po raz pierwszy w stolicy Badenii-Wirtembergii spotkali siê wystawcy i zwiedzaj¹cy podczas Expo 4.0. Pierwsza impreza wystawiennicza stworzona zosta³a dla specjalistów sektora tekstylnego. Od tamtego momentu odby³o siê ju¿ osiem edycji targów o tej tematyce. Nale¿y nadmieniæ, ¿e impreza w Niemczech organizowana jest co dwa lata. Niew¹tpliwie najwiêkszym wydarzeniem tegorocznej edycji by³ debiut czwartego sektora bran¿owego poœwiêconego produktom promocyjnym – GiveADays. W hali numer 2 spotkali siê po raz pierwszy w historii Expo 4.0 producenci, importerzy i dystrybutorzy gad¿etów reklamowych, a tak¿e producenci maszyn i narzêdzi do etykietowania i przetwarzania artyku³ów promocyjnych. Uczestnicy GiveADays mogli nie tylko zapoznaæ siê z nowinkami w bran¿y, ale tak¿e uczestniczyæ w serii bezp³atnych wyk³adów poœwiêconych najnowszym trendom i innowacjom w przemyœle. Do³¹czenie sektora „gad¿etowego” niew¹tpliwie jeszcze bardziej podnios³o rangê i atrakcyjnoœæ niemieckich targów, w których coraz chêtniej uczestnicz¹ wystawcy i goœcie z Polski.

 

Rekordowe RemaDays Warsaw 2014

 

Tak¿e w lutym, w Centrum Expo XXI zakoñczy³y siê jubileuszowe, dziesi¹te Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2014. Najwiêksz¹ imprezê wystawiennicz¹ w tej czêœci Europy odwiedzi³a rekordowa liczba ponad piêtnastu tysiêcy zwiedzaj¹cych. Podczas trzydniowych targów najnowsze produkty zaprezentowa³o 570 wystawców z trzynastu krajów Starego Kontynentu.

Tradycj¹ warszawskich spotkañ jest nie tylko prezentacja najnowszych osi¹gniêæ w bran¿y reklamowej w jej czterech sektorach (Out&Indor Systems, GiftsWorld, TechnologyPark, PrintShow), ale tak¿e mo¿liwoœæ nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów biznesowych, wymiany doœwiadczeñ i co najwa¿niejsze… podpisywania kontraktów. Nie inaczej by³o i tym razem. Sporym zainteresowaniem, g³ównie wœród zwiedzaj¹cych, cieszy³y siê organizowane podczas targów cykle wyk³adów i prelekcji poœwiêconych bran¿y reklamowej – RemaCongress.

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw by³y œwietn¹ okazj¹ do wyró¿nienia oraz promocji najlepszych firm w poszczególnych sektorach. Od lat w tym celu przeprowadzany jest konkurs „Korony reklamy”. Udzia³ w g³osowaniu wziêli wystawcy 10. edycji targów oraz partnerzy programu „Solidni w Biznesie”. Podczas RemaDays Warsaw wyró¿niono tak¿e najlepsze upominki reklamowe i katalogi tego roku, swój fina³ mia³ równie¿ konkurs bran¿y poligraficznej „Innowacje 2014”.

RemaDays potwierdzi³y, ¿e zaproponowana przez organizatorów formu³a z roku na rok przyci¹ga coraz wiêksz¹ liczbê zarówno wystawców, jak i zwiedzaj¹cych.

 

Ukraiñska pomys³owoœæ RemaDays Kijów 2014

 

Lutowe spotkania w bran¿y gad¿etów reklamowych mia³y zakoñczyæ targi RemaDays Kijów, ale ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê polityczn¹ na Ukrainie ich termin zosta³ przesuniêty na marzec. Nie przeszkodzi³o to jednak w tym, by w stolicy naszych wschodnich s¹siadów zjawi³a siê bardzo du¿a grupa zarówno wystawców, jak i zwiedzaj¹cych. Myli³by siê ten, kto myœla³by, ¿e kijowskie spotkania dotknie kryzys ekonomiczny czy polityczny. Znakiem firmowym imprezy na Ukrainie by³a innowacyjnoœæ. Wytwórcy upominków zaskoczyli oryginalnoœci¹ pomys³ów, a producenci maszyn – nowoczesnoœci¹ zastosowanych rozwi¹zañ. Targi w Kijowie mo¿na wiêc uznaæ za ze wszech miar udane, o czym œwiadczy udzia³ prawie setki wystawców. Podobnie jak w Warszawie, wystawcom przyznano nagrody „Korony reklamy”, a zwiedzaj¹cy oddali swe g³osy w konkursie na najlepsze upominki 2013 roku – „Gifts of The Year”.