Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Sukces PIAP na targach PSI 2014 – Düsseldorf

13.01.2014

Sukces PIAP na targach PSI 2014 – Düsseldorf


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz pierwszy wziê³a udzia³ w najwiêkszych miêdzynarodowych targach artyku³ów reklamowych PSI, które odby³y siê w dniach 8-10 stycznia 2014 roku w Düsseldorfie.
– To wielki sukces naszej organizacji, zostaæ uczestnikiem tak presti¿owych targów, ciesz¹cych siê wielkim zainteresowaniem na ca³ym œwiecie. Targi da³y PIAP mo¿liwoœæ promowania naszych firm Cz³onkowskich na arenie miêdzynarodowej jak równie¿ mo¿liwoœæ nawi¹zania wielu ciekawych kontaktów z organizacjami z innych krajów – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Targi by³y doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z producentami,dystrybutorami, agencjami reklamowymi i organizacjami bran¿owymi z ca³ego œwiata. Podczas wydarzenia odby³a siê premiera nowego Katalogu PIAP 2014, który z tej okazji powsta³ w wersji polsko-angielskiej. W publikacji zosta³y zaprezentowane wszystkie firmy cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Katalog PIAP 2014 jest niew¹tpliwie doskona³ym Ÿród³em informacji o firmach dzia³aj¹cych w bran¿y artyku³ów promocyjnych w Polsce. Zarówno stoisko PIAP jak i nowy Katalog PIAP 2014 cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, którzy licznie odwiedzili targi.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów PSI 2014 – PSI 2014

 

PSI Düsseldorf to najwiêksze miêdzynarodowe targi produktów reklamowych i platforma zrzeszaj¹ca producentów i dystrybutorów z bran¿y. Tylko tutaj specjaliœci maj¹ pe³en obraz najnowszych trendów i nowoœci w sektorze produktów reklamowych. Targi PSI 2014 w Düsseldorfie odby³y siê w dniach 08 -10 stycznia 2014.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426