Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Sublimacja w nowym wymiarze HD

07.03.2016


Wœród 310 nowoœci 2016 Falk&Ross pojawi³y siê nowe pozycje z rodziny t-shirtów HD od marki Russell. Damskie i mêskie modele z okr¹g³ym dekoltem zosta³y uzupe³nione o modele z ko³nierzem v-neck oraz d³ugim rêkawem. Pojawi³y siê tak¿e ch³opiêce i dziewczêce wersje „doros³ych” produktów.


Koszulki HD s¹ doskona³e do dekoracji. Dziêki sk³adowi 65% poliester i 35% bawe³na s¹ idealne nie tylko do druku tradycyjnego i cyfrowego, ale tak¿e do druku sublimacyjnego. Zawartoœæ poliestru daje produktom tak¿e wiêksz¹ odpornoœæ na odkszta³cenia. Ka¿da z koszulek ma boczne szwy oraz taœmê wzmacniaj¹c¹ od ramienia do ramienia.


T-shirty HD uzupe³niaj¹ bogat¹ ofertê firmy na produkty nadaj¹ce siê do nadruku sublimacyjnego (m.in. obok koszulki do sublimacji marki Gildan, produktów Xpres czy toreb z serii Sublimation od BagBase).


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu