Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Styczniowe wydanie Gifts Journal Polska

24.01.2017

Nowy Rok rozpoczynamy kolejnym wydaniem magazynu Gifts Journal Polska, który z koñcem stycznia powinien trafiæ do czytelników. Kwartalnik ten zawiera aktualne informacje o dostêpnych na rynku gad¿etach reklamowych. To równie¿ doskona³a baza wiedzy i inspiracji do prowadzenia biznesu. Co mi.in. znajd¹ Pañstwo w aktualnym wydaniu?

 

Praktyczny informator, który zawiera podstawowe informacje na temat Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2017.

Wywiad z reprezentantami Polski w pi³ce no¿nej do lat 21, którzy zdradz¹ nam, czy s¹ gad¿eciarzami.

Artyku³ ”Made In Poland”, w którym znajdziecie Pañstwo aktualnie najciekawsze propozycje polskich producentów upominków reklamowych.

Oraz jak w ka¿dym numerze:

Ciekawe osobowoœci, jubileusze firm z bran¿y reklamowej, nowinki technologiczne, nowoœci na rynku gad¿etów reklamowych, promocje, newsy i wiele innych cennych informacji.


Zapraszamy do siêgniêcia po tê wyj¹tkow¹ lekturê, a tych z Pañstwa, którzy nie otrzymuj¹ jeszcze magazynu zachêcamy do prenumeraty. Wiêcej o mo¿liwoœciach nabycia magazynu Gifts Journal Polska w zak³adce PRENUMERATA. Kolejne wydanie uka¿e siê w maju.

 

¯yczymy Pañstwu owocnej lektury!