Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Stworzyliœmy nowy klimat do ekspozycji Twojej reklamy!

23.06.2014

Stworzyliœmy nowy klimat do ekspozycji Twojej reklamy!

Lampka okolicznoœciowa

… w kawiarni, w barze, restauracji,
w pokoju, salonie, sypialni!

Ona powinna znaleŸæ siê wszêdzie – nasz najnowszy produkt mini Promo Lamps®. Mo¿emy na niej umieœciæ dowoln¹ grafikê, logo, plan miasta, pejza¿. Produkt idealny do mailingu – dostarczamy w wersji p³askiej. Spe³niaj¹c oczekiwania bardziej wymagaj¹cych klientów, proponujemy równie¿ kompletn¹ lampkê, zapakowan¹ w kartonik wraz ze œwieczk¹ typu t-light b¹dŸ nowoczesn¹ typu LED.

Wiêcej na www.promolamps.pl