Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Stwórz w³asny Katalog 2017 z Falk&Ross!

12.09.2016


Katalog 2017 Falk&Ross to nie tylko pe³na oferta produktowa odzie¿y promocyjnej od Falk&Ross wraz z kompletnymi informacjami o produktach, ale tak¿e doskona³e narzêdzie do pracy z klientami.


Katalog ma 3 rodzaje ok³adek do wyboru. Pierwsza opcja to ok³adka neutralna, która zosta³a przygotowana w nawi¹zaniu do tematyki strony neutralnej Textile Europe. Dwie pozosta³e maj¹ charakter personalizowany i klient ma du¿y wp³yw na ich wygl¹d.


W ramach drugiej opcji znajduj¹ siê 3 ok³adki do wyboru. Po wyborze ok³adki, klient mo¿e uzupe³niæ j¹ o swoje logo oraz dane kontaktowe.


Najwiêcej swobody daje opcja trzecia katalogu. Daje ona mo¿liwoœæ zaprojektowania w³asnej wersji ok³adki. Mo¿na na niej umieœciæ w³asn¹ grafikê i zdjêcia oraz logo i dane kontaktowe.


Ka¿dy z katalogów dostêpny jest w dwóch wersjach: bez cen oraz z cenami rekomendowanymi.

Katalogi mo¿na zamawiaæ do 6 listopada 2016.


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu