Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Strefy wypoczynku na RemaDays Warsaw

31.01.2017

Wielkimi krokami zbli¿a siê kolejna edycja Miêdzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. W trosce o komfort wystawców i zwiedzaj¹cych targi przygotowaliœmy siedemnaœcie punktów, w których bêdzie mo¿na odpocz¹æ i nabraæ si³ na targowe spotkania biznesowe.


Strefy wypoczynku rozmieszczone zosta³y na obu halach. Dwie najwiêksze oznaczone na planie jako Relax Zone znajduj¹ siê na hali F, na stoisku H2 oraz na hali E na stoisku A19.

W strefach wypoczynku znajd¹ Pañstwo przestrzeñ zarówno do chwili relaksu, posilenia siê, jak i za³atwienia spraw zawodowych. Na uczestników targów czekaæ bêdzie wiele miejsc siedz¹cych, le¿aki, hamaki, pressroomy, kawiarenki, oraz restauracje.

W punktach tych bêdzie mo¿na równie¿ skorzystaæ z bezp³atnego po³¹czenia WiFi. Wszystko to z myœl¹ o Pañstwa wygodzie. Zapraszamy w lutym na hale PTAK Warsaw EXPO.

 

Do zobaczenia.

Zespó³ RemaDays